مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌.
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۷۲۰ ؟ ق‌.گ‍ل‍ش‍ن‌ راز -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۸ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌، م‍ع‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، - ۷۹۱ق‌
ب‍ام‍داد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۷۵۳-۶۸۹ ق‌
دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۵۳-۶۸۹ ق‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق‌
خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌
آرب‍ری‌، آرت‍ورج‍ان‌
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ام‍ی‍رخ‍س‍رو، خ‍س‍رو ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ۷۲۵-۶۵۱ ق‌
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ات‍ح‍اد
ف‍ک‍ر روز
ج‍م‍ه‍وری‌
خ‍وارزم‍ی‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ج‍ان‍زاده‌
زوار
خ‍رم‌؛ ن‍ی‌
طرح‌ ن‍و
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍اوی‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اح‍م‍دی‌
ج‍اوی‍دان‌ زوار
ق‍طره‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ ناشنیده پند
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست غزل حافظ برپایه زیباشناسی و باورشناسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آب طربناک :تحلیل موضوعی دیوان حافظ
یثربی ، یحیی ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ن‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی ، محمودبن علی ،۷۵۳-۶۸۹ ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌خ۷۶۸د/‌ب‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  قم ؛ تهران خرم ؛ نی   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
صدای سخن عشق :گزیده غزل های حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ب‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حافظ
خرمشاهی ، بهاء الدین ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸/‌س‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی ، محمود بن علی ، ۷۵۳-۶۸۹ ق ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌خ۷۶۸د/‌ب‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متافیزیک خیال
حکمت ، نصرالله ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۳۵۸،‌گ/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو، خسرو بن محمود، ۷۲۵-۶۵۱ ق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۸۲۳د‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان قصائد و غزلیات معین الدین جنید شیرازی
جنید شیرازی ، معین الدین ، - ۷۹۱ق ؛  تهران کتابخانه احمدی   ، ۱۳۲۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ج۷۲۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حافظ شناسی یا الهامات خواجه
بامداد، محمدعلی ؛  تهران اتحاد   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی از روی صحیح ترین و معتبرترین نسخ موجود
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۶۲ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۶۲ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بر اساس چند نسخه مورخ از ۸۱۸ تا۸۹۱ ، هجری قمری
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ شیرازی بهمراه کتاب گران سنگ حضرت آیت الله خامنه ای درباره حافظ با فهرست کامل عروضی دیوان برای نخستین بار
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران جمهوری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۷۳ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غزلهای زیبای حافظ با ترجمه شعر انگلیسی
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران فروغی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ب‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<۵۰= پنجاه >غزل از حافظ( فارسی -انگلیسی )
آربری ، آرتورجان ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۶۵-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌تآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاخ ابداع :اندیشه های گوناگون حافظ
دشتی ، علی ؛  تهران جاویدان زوار   ، ۱۳۶۲- ۱۳۸۳ -۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ند‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6