مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رش‍ت‌، ب‍رت‍ول‍ت‌، ۱۸۹۸ - ۱۹۵۶ -. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ -ژاپ‍ن‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د
ت‍اری‍خ‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -ق‍رن‌۲۰
ق‍رون‌ وس‍طی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
گ‍ری‌، رون‍ال‍د
م‍ارش‍اک‌، ای‍ل‍ی‍ا ی‍اک‍وول‍ی‍وی‍چ‌
گ‍اردن‍ر، ه‍ل‍ن‌
چ‍ای‍ل‍د، ور گ‍وردن‌
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د
ک‍ل‍ه‌ل‍ن‍د، دی‍وی‍د
چ‍رن‍ی‍ش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍الای‌ گ‍اوری‍ل‍ووی‍چ‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌
راف‍ائ‍ل‌، م‍اک‍س‌
پ‍ک‍ل‍ی‍س‌، وی‍ک‍ت‍ورداوی‍دووی‍چ‌
چ‍س‍ن‍ک‍و، د
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌، س‍ی‍دن‍ی‌ وال‍ر
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
آرن‍اس‍ن‌، ی‍ورواردور ه‍اروارد
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ی‍ا
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍پ‍ای‍ه‌
س‍الاوان‌
م‍ازی‍ار
ت‍ن‍در
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍ت‍رج‍م‌
ب‍اب‍ک‌
س‍ه‍روردی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی ( دارای بیش از ۳۰ هزار واژه ، اصطلاح ، ترکیب ، عبارت و ضرب المثل با معادل فارسی )
فرامرزی ، محمدتقی ؛  تتهران نشر دانشپایه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۳۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان اندیشه در موسیقی
فینکلشتاین ، سیدنی والر ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۱‬,‭‌ف۹۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توانائیهای خود را بشناسید
پکلیس ، ویکتورداویدوویچ ؛  تهران نشر مترجم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭‌پ۴۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر نوین
آرناسن ، یورواردور هاروارد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۴‬,‭آ۴۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و دانش
چایلد، ور گوردن ؛  تهران سهروردی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۱۲۱‬,‭‌چ۲۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر جدید
تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۱۷۰۶‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر در گذر زمان
گاردنر، هلن ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭‌گ۱۳۶‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭‌ه۳۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مارتین ایدن
لندن ، جک ؛  تهران تندر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ل۶۵۳‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بر تولت برشت
گری ، رونالد ؛  تهران بابک   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۳۲‬,‭۹۱۲‬,‭‌ب۴۵۲/‌س‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انسان بر جهان پیروز می شود
مارشاک ، ایلیا یاکوولیویچ ؛  تهران علم   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۷‬,‭‌م۱۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر جهان
[تهران ] نشر بین الملل   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶ -
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنرهای سنتی و وسائل ارتباط جمعی در ژاپن ، جمهوری کره و فیلیپین
[تهران ] مرکز اسناد فرهنگی آسیا   ،
شماره راهنما: ‭۷۹۰‬,‭۲‬,‭‍ه۷۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ
چایلد، ور گوردن ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭۹۰۱‬,‭‌چ۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بازتاب کار و طبیعت در هنر
تبریز سالاوان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ب۲۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و طبیعت .علم ، فرهنگ و زبان
چسنکو، د ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌چ۳۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
کله لند، دیوید ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۴‬,‭‌ک ۶۵۹ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ ادبیات جهان
رافائل ، ماکس ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۱۲‬,‭ر۲۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و ورزش مردان مریخی و زنان ونوسی :ترکیب شیمیایی لازم برای احساس سلامتی ...
گری ، جان ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷‬,‭‌گ۳۹۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اخلاقیات و زیبایی شناسی چرنیشفسکی
چرنیشفسکی ، نیکالای گاوریلوویچ ؛  بابک   ،
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌چ۳۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2