مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رآن‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
س‍خ‍ن‍وری‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌.
 
پدیدآور:
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱ ق‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ق‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶-۳۲۹ ق‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱ق‌.
ق‍اآن‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۲۷۰-۱۲۲۳ ؟ ق‌
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ن‍اه‍ی‍د، ق‍ق‍ن‍وس‌
اق‍ب‍ال‌ ح‍ی‍دری‌ ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ش‍ر طل‍وع‌
ف‍ردوس‌
م‍ح‍م‍ودی‌
زوار
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍ه‍ت‍اب‌
ن‍اه‍ی‍د
زوار ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍اوی‍دان‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی با ترجمه قصائد عربی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ، - ۶۹۱ق . ؛  [تهران ] جاویدان   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر حکمت در اروپا
فروغی ، محمدعلی ؛  تهران زوار صفی علیشاه   ، ۱۳۱۷-۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۱۰۹‬,‭‌ف۶۱۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منتخب شاهنامه
فردوسی ، ابوالقاسم ، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق ؛ 
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ب‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات حکیم عمر خیام :متن درست و کامل رباعیات اصیل خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ؛  [تهران ] نشر البرز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، رباعیات ، قطعات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، رباعیات ، قطعات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی،‌ف‍لا۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی با استفاده از نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی ( ذکاء الملک )
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  تهران اقبال حیدری ققنوس   ، ۱۳۶۷- ۱۳۶۸ -۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین سخنوری
فروغی ، محمدعلی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵‬,‭‌ف۶۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی شیخ مصل الدین سعدی شیرازی از روی نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ؛  امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منتخب شاهنامه ، برای دبیرستانها
فردوسی ، ابوالقاسم ، ۴۱۶-۳۲۹ ق ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ   ، ۱۳۲۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ب‌ف‬,‭۱۳۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر/‌تو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات خیام نیشابوری
خیام ، عمربن ابراهیم ؛  تهران نشر طلوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی ، گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، و رسائل از روی قدیمترین نسخه های موجود
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی از روی نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ق ؛  انتشارات علمی مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴/‌ی‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ، - ۶۹۱ ق ؛  تهران ناهید، ققنوس   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌غ‬,‭۱۳۷۱ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حکیم قاآنی بانضمام حدائق السحر، پریشان -دیوان فروغی
قاآنی ، حبیب الله بن محمدعلی ،۱۲۷۰-۱۲۲۳ ؟ ق ؛  [تهران ] محمودی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ق۱۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی با استفاده از نسخ تصحیح شده محمدعلی فروغی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2