مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ت‍ج‍وی‍د
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
 
پدیدآور:
رادم‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د
ع‍دل‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،۷۴۹-۶۶۹ ق‌
دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۷۸ق‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، ح‍س‍ن‌
پ‍رچ‍م‌، اع‍ظم‌
ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ظه‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍ش‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ج‍ش‍ی‌
م‍ن‍ج‍د، م‍ح‍م‍دن‍ورال‍دی‍ن‌
س‍م‍ی‍ن‌ ،اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
اب‍ن‌ ن‍اق‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۸۵-۴۱۰ ق‌
اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌،۲۷۶-۲۱۳ ق‌
ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر،۷۵۱-۶۹۱ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ج‍ی‍ل‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ وه‍ب‍ه‌
زوار
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
م‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجمان فی تشبیهات القرآن
ابن ناقیا، عبدالله بن محمد،۴۸۵-۴۱۰ ق ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن
ظهیری ، عباس ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭ظ۹۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بدائع الفوائد
ابن قیم جوزیه ، محمد بن ابی بکر،۷۵۱-۶۹۱ ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  قم دفتر نشر معارف اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا،/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاتقان = اتقان >فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف قرآن :ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران بنیاد علوم انسانی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حرفهای تنها در قرآن
عدل ، عبدالحسین ؛  مشهد زوار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ع ۴۷۴ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الاشتراک = اشتراک >اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریه و التطبیق
منجد، محمدنورالدین ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۹= ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۷۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معانی حروف :با شواهد از قران و حدیث
رادمنش ، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۱۷۵‬,‭ر۱۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الطراز=طراز>
یحیی بن حمزه یمینی ،۷۴۹-۶۶۹ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۵=۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ی۳۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الدر=در>المصون فی علوم الکتاب المکنون
سمین ،احمد بن یوسف ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۴=۱۹۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۷۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الوجوه =وجوه >و النظائر فی القران
دامغانی ، حسین بن محمد،- ۴۷۸ق ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭د۲۲۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الاتقان فی علوم القرآن :جغرافیای علوم قرآن شامل آداب و فضائل لغت عرب و...
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  قم دفتر نشر معارف اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۹۹۴‌ف‍لا/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز بیانی قرآن
بنت الشاطی ، عایشه ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۶۹۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاویل مشکل القرآن
ابن قتیبه ، عبدالله بن مسلم ،۲۷۶-۲۱۳ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۲۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح و تفسیر کلمات القرآن
شکری ، محمود ؛  بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ش۵۸۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<البرهان =برهان >فی غریب القرآن
جشی ، حسن بن صالح بن عمرالجشی ؛  قاهره مکتبه وهبه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌ح۲۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و نقد واژه هایی از کتاب وجوه قرآن همراه با پژوهشی در ترجمه الهی قمشه ای
پرچم ، اعظم ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌پ۳۳۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
با زبان قرآن آشنا شویم
حسین زاده ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ح۵۶۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4