مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ - - خ‍اطرات‌
ق‍م‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اش‍ع‍ری‍ان‌
پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از م‍اد، ت‍ا ۷۰۵ ق‌م‌.
م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ م‍وس‍ی‌(س‌)،۱۸۳ ؟-۲۰۱؟ق‌.
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ض‌ ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ق‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍اص‍رال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌
ص‍ح‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍رل‍ک‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ک‍رب‍اس‍چ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ادی‍ان‌
زائ‍ر
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
چ‍اپ‌ م‍ه‍راس‍ت‍وار
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ص‍ح‍ف‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)
ت‍ون‍س‌
م‍ل‍ت‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قم
قمی ، حسن بن محمد ؛  تهران تونس   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸۵‬,‭‌ق۷۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قم
ناصرالشریعه ، محمدحسین ؛  قم دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸‬,‭‌ن۱۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع قم
فقیهی ، علی اصغر ؛  قم زائر   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۷۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی قم
عباسی ، مهدی ؛  قم ملت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ع۲۹۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی حضرت معصومه (ع )و تاریخ قم به ضمیمه مختصری از وقایع پانزده خرداد۱۳۴۲
صحفی ، مهدی ؛  قم کتابفروشی صحفی   ، ۱۳۹۰ق . =۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۶‬,‭‌ص۴۴۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در تاریکی هزاره ها
اسکندری ، ایرج ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قم
قمی ، حسن بن محمد ؛  قم کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸۲‬,‭‌ق۷۷۳‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ( ۱۳۴۲-۱۳۴۰)
کرباسچی ، غلامرضا ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳۰۹۲۴‬,‭‌ک۴۲۸‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اشعریان و تاسیس نخستین دولتشهر شیعه
سرلک ، علی محمد ؛  قم ادیان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۴‬,‭‌س۴۸۲‌ف‍لا‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه آثار قم
فیض قمی ، عباس ؛  قم چاپ مهراستوار   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۹۷۴‌گ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک