مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
دک‍وم‍ان‍ت‍اس‍ی‍ون‌
وی‍راس‍ت‍اری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍ت‍دلال‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
م‍راج‍ع‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ ازن‍دری‍ان‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ص‍ب‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کامپیوتر انگلیسی -فارسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۳‬,‭‌م۳۵۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روزنامه نگاری
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۴۰۳‬,‭‌م۳۵۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدرک شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭‌م۳۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مرجع شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷۰۳‬,‭‌م۳۵۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ویراستاران
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۳‬,‭‌م۳۵۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۳۵۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارکردهای اجرایی ( استدلال ، برنامه ریزی - سازماندهی ، حافظه کاری )در دانش آموزان مقطع راهنمایی با میزان اضطراب بالا و پایین شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۸۹-۹۰
محمدی ازندریانی ، رقیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه روانشناسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۱ ،EDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه فرسودگی شغلی ، بهزیستی روان شناختی و استرس شغلی ( تنیدگی شغلی )در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان
گل محمدی ، صبا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه روانشناسی ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۳۹ ،EDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک