مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍وم‍س‍ن‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍وم‍س‍ن‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای امپریالیسم
مومسن ، ولفگانگ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۲۵‬,‭۳۲‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های امپریالیسم
ساعی ، احمد، ۱۳۱۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۲۵‬,‭۳۲‬,‭‌س۱۸۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک