مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌
ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -واق‍ع‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ -س‍ال‍ش‍م‍ار -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
ع‍رف‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۲ ق‌
دع‍اه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ام‍ی‍رع‍ل‍ی‍ش‍ی‍رن‍وائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ش‍ی‍رب‍ن‌ ک‍ی‍چ‍ک‍ن‍ه‌،۹۰۶-۸۴۴ ؟ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌ روم‌،۷۰۷-۴۷۰ ق‌
ح‍س‍ام‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌، ق‍رن‌۷ق‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌ .ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
اس‍ف‍زاری‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .ف‍ارس‍ی‌
ال‍ه‍ام‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ رس‍ت‍م‌، ۱۲۶۴- ۱۳۲۵ ق‌
م‍خ‍ل‍ص‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍وف‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌
خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌،۹۴۲-۸۸۰ ق‌
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ک‍ات‍ب‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷- ۸۹۸ ق‌
ح‍س‍ام‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌، ق‍رن‌۷ ق‌
ح‍اج‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍اف‍ظ اب‍رو، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌،۷۶۳ ؟-۸۳۴؟ق‌
ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ج‍وی‍ا
ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌
اس‍ف‍رای‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ف‍ور ب‍ن‌ طاه‍ر،- ۴۷۱ق‌
م‍ی‍ردام‍اد، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۱۰۴۱؟ق‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر ق‍ب‍ل‍ه‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
س‍ای‍ه‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌، آی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راث‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ س‍خ‍ن‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ای‍ران‍ی‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
ن‍ش‍ر ن‍ق‍طه‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حزین لاهیجی
حزین ، محمدعلی بن ابی طالب ؛  تهران سایه میراث مکتوب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ح۴۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حافظ ابرو
حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله ،۷۶۳ ؟-۸۳۴؟ق ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۱۹۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه اناجیل اربعه
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران نشر نقطه ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۸۴ -۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بخشی از تفسیری کهن به پارسی
تهران مرکز فرهنگی نشر قبله ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ب۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح القبسات /المعلم الثالث المیر محمدباقر الداماد
میرداماد، محمدباقر بن محمد،- ۱۰۴۱؟ق ؛  تهران دانشگاه تهران ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌م۹۳۲‌ق/‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصحیح متون
جهانبخش ، جویا ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵۹‬,‭‌ج۹۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم
اسفراینی ، شهفور بن طاهر،- ۴۷۱ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۵۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آل سلجوق در آناطولی
تهران دفتر نشر میراث مکتوب ، آینه میراث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۳۲‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکارم الاخلاق :شرح احوال و زندگانی امیرعلی شیرنوایی
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین ،۹۴۲-۸۸۰ ق ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب ، آینه میراث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۶۶۵۲‬,‭‌ف‍لا۷۹۹/‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه
صوفی تبریزی ، عبدالباقی ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب ، آینه میراث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ص۹۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم التواریخ
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۰۲‬,‭۰۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خریده القصر و جریده العصر فی ذکره فضلاء اهل فارس
عمادالدین کاتب ، محمدبن محمد ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب ، آینه میراث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۸۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نزهه الزاهد( ادعیه ماثور از امامان معصوم علیهم السلام با توضیحات فارسی سده ششم )
تهران دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷۲‬,‭‌ن۴۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار حسام الدین خویی
حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، قرن ۷ ق ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌ح۴۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فتح السبل
حزین ، محمدعلی بن ابی طالب ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌ح۴۶۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نامه ها و منشات جامی
جامی ، عبدالرحمن بن احمد ؛  تهران دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۳۳‬,‭‌ج۱۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان جامی
جامی ، عبدالرحمن بن احمد، ۸۱۷- ۸۹۸ ق ؛  چتهران مرکز مطالعات ایرانی : دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ج۱۷۹د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه
اسفزاری ، فضل الله بن عثمان ؛  تهران میراث مکتوب سخن   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ک۶۶۷،/‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الهامی کرمانشاهی :شرح منظوم حماسه کربلا به سبک شاهنامه
الهامی کرمانشاهانی ، احمدبن رستم ، ۱۲۶۴- ۱۳۲۵ ق ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۷۴۶د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مخلص کاشانی
مخلص کاشانی ، محمد ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌م۳۸۷د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5