مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌.
س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
ع‍رف‍ان‌
ب‍ل‍خ‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۹ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍زال‍دی‍ن‌۱۸۰۹-۷۵۰ ق‌
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، م‍ه‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
زی‍ن‍م‍ی‌ ش‍ن‍دون‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌
ج‍م‍ال‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ش‍ی‍ری‍ن‌،۷۵۰ ؟ -۸۰۹ ق‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍دوق‌
ت‍وس‌
ف‍راروان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر روزن‍ه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
زوار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین قلندری
میرعابدینی ، ابوطالب ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌م۹۴۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل شمس مغربی شامل غزلیات ، ترجیعات ، رباعیات ، فهلویات به انضمام رساله جام جهان نما با مقدمه ای در شرح احوال و بیان افکار او
شمس مغربی ، محمد شیرین ،۷۵۰ ؟ -۸۰۹ ق ؛  تهران زوار   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۶۶۶د‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه نمای حافظ به انضمام فرهنگ بسامدی ( براساس حافظ دکتر پرویز ناتل خانلری )
صدیقیان ، مهین دخت ؛  تهران امیرکبیر روزنه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بلخ در تاریخ و ادب پارسی
میرعابدینی ، ابوطالب ؛  تهران نشر صدوق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۸‬,‭۱‬,‭‌م۹۴۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شمس مغربی ( غزلیات ، ترجیحات ، رباعیات ، فهلویات ، رساله جام جهان نما)
شمس مغربی ، محمد شیرین بن عزالدین ۱۸۰۹-۷۵۰ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۶۶۶د‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی
بهار، محمدتقی ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۰۰۹‬,‭‌ب۸۱۶‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منهاج الطلب :کهن ترین دستور زبان فارسی سال ۱۰۷۰ هجری در چین
زینمی شندونی چینی ، محمدبن حکیم ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭ز۹۶‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصباح الارواح
جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ج۶۱۲‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک