مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۰ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌.
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
ادی‍ب‌ پ‍ی‍ش‍اوری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۴۹-۱۲۶۰ ق‌
وف‍ا، ن‍ظام‌
زرگ‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۲۷۰ ق‌
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍اطرع‍ب‍اس‌ ص‍ب‍وح‍ی‌،۱۳۱۵-۱۲۷۵ ق‌
ک‍اه‍ی‌، ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د،۹۸۸ ق‌
اف‍س‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ۱۲۵۸- ۱۳۱۹ ق‌
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
م‍ح‍ی‍ط ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۱۷ ق‌
غ‍ن‍ی‌ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دطاه‍ر،- ۱۰۷۹ ق‌
ت‍ل‍م‍ذ، ح‍س‍ی‍ن‌
رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۲۶-۱۱۵۰ ق‌
دروی‍ش‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طال‍ق‍ان‍ی‌،۱۱۸۶-۱۱۴۷ ق‌.
م‍خ‍ف‍ی‌ ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‍ی‌، زی‍ب‌ ال‍ن‍س‍اء
ن‍ی‍از ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان قاسم کوهی
کاهی ، نجم الدین محمد،۹۸۸ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ک۳۴۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن :شیوه عصبی - روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران سلسله نشریات ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭د۶۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراه المثنوی
تلمذ، حسین ؛  تهران سلسله نشریات ما   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ف‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان نظام وفا
وفا، نظام ؛  تهران سلسله نشریات ما   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭و۶۵۴د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان غنی کشمیری
غنی کشمیری ، محمدطاهر،- ۱۰۷۹ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌غ۸۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مخفی زیب النساء بیگم
مخفی هندوستانی ، زیب النساء ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌م۳۸۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار عبدالمجید شکسته نویس
درویش ، عبدالمجید طالقانی ،۱۱۸۶-۱۱۴۷ ق . ؛  [تهران ] نشریات ما   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭د۴۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان رفیق اصفهانی
رفیق اصفهانی ، محمدحسین ،۱۲۲۶-۱۱۵۰ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭ر۶۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شاطر عباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی ،۱۳۱۵-۱۲۷۵ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ص۳۹۷د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شمس الفصحا محیط قمی
محیط قمی ، محمد،- ۱۳۱۷ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌م۳۷۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان نیاز جوشقانی
نیاز جوشقانی ، حسین ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ن۸۴۶د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری
ادیب پیشاوری ، احمد بن شهاب الدین ،۱۳۴۹-۱۲۶۰ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۳۴۷د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شیخ الرئیس افسر
افسر، محمدهاشم ، ۱۲۵۸- ۱۳۱۹ ق ؛  [تهران ] نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۶۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوان فصیح الزمان شیرازی ( رضوانی )
رضوانی ، محمد ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭ر۵۸۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان زرگر اصفهانی
زرگر اصفهانی ، محمدحسن ،- ۱۲۷۰ ق ؛  تهران نشریات ما   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭ز۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک