مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -ق‍رن‌۲۰ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ه‍ن‍ر
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زی‍ب‍ائ‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و دی‍ن‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ه‍ن‍ر - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍را ت‍ج‍دد
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ق‍طب‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ج‍ف‍ه‌ روف‌
آوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍اب‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د
ن‍ی‍وت‍ن‌، اری‍ک‌
ص‍ف‍ری‍ان‌، رض‍ا
ش‍ال‍ه‌، ف‍ل‍ی‍س‍ی‍ن‌
ه‍ری‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز
اع‍وان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
چ‍رن‍ی‍ش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍لای‌گ‍اوری‍ل‍ووی‍چ‌
س‍ل‍طان‍پ‍ور، س‍ع‍ی‍د
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ک‍اظم‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، اس‍وال‍د
 
ناشر:
آگ‍اه‌
رز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ح‍راب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ب‍رگ‌
گ‍روس‌
ه‍رم‍س‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
م‍ح‍ی‍ط
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
ن‍ب‍وی‌
زوار]
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ون‍د
ن‍ور
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت و هنر معنوی ( مجموعه مقالات )
اعوانی ، غلامرضا ؛  تهران گروس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاملاتی در مسئله هنر
صفریان ، رضا ؛  تهران محیط   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭۱‬,‭‌ص۷۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه هنر با واقعیت از دیدگاه زیبائی شناسی
چرنیشفسکی ، نیکلای گاوریلوویچ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌چ۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در تعریف هنر، تعریفی تازه برای هنر و معیاری برای سنجش هنرها
قطبی ، محمدیوسف ؛  [تهران زوار]   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭‌ق۶۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر
تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۱۱۱‬,‭۸۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری هنر از دیدگاه شهید سید مرتضی آوینی ( ره )
آوینی ، مرتضی ؛  قم نبوی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭آ۹۱۷/‌س‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معنی زیبایی
نیوتن ، اریک ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ن۹۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭‌ه۳۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنرمند و گذشته و آینده فرهنگی
دستغیب ، عبدالعلی ؛  تهران آگاه   ،
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭د۵۴۷‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منطق هنر( مجموعه مقالات )
عابدینی مطلق ، کاظم ؛  قم موسسه فرهنگی محراب اندیشه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ع۱۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر مقدس
بورکهارت ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭‌ب۷۶۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، اسوالد ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭‌ه۷۴۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جاودانگی و هنر
آوینی ، محمد ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭آ۹۱۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بصیرت سایه ها و تاملاتی در مسئله هنر
صفریان ، رضا ؛  [تهران ] نشر توسعه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۷۲۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر و اندیشه های اهل هنر( ۱۹۰۰-۱۹۹۰)
هریسون ، چارلز ؛  تهران کانون فرهنگی ، علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۴‬,‭‌ه۵۵۶‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به فلسفه هنر از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  تهران نور   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۷‬,‭‌ن۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رابطه میان ایده پسا مدرن و عدم تعیین :مطالعه تطبیقی فلسفه و هنر غرب
تابعی ، احمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۴‬,‭‌ت۱۲۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شناخت زیبائی " استتیک "
شاله ، فلیسین ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ش۱۹۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
در شناخت هنر و زیبایی
جفه روف ؛  تهران نشر پیوند   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ج۴۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوعی از هنر، نوعی از اندیشه
سلطانپور، سعید ؛ 
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭۱‬,‭‌س۶۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3