مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ل‍ن‍د
ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌ و اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌
ش‍رق‌ و غ‍رب‌
گ‍ی‍ن‍ه‌
اوگ‍ان‍دا
ص‍ن‍ع‍ت‌ و دول‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍وب‍ا
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ - ت‍م‍دن‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اس‍لام‌ -دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا وردی‍ه‌ه‍ا
اروپ‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍ال‍ش‍م‍ار
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍اج‌ش‍ری‍ف‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
اس‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
ش‍راب‍ی‌، ه‍ش‍ام‌
ص‍ن‍ع‍وی‌، ق‍اس‍م‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ب‍روج‍ردی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ع‍زت‌ب‍گ‍ووی‍چ‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍اع‍ل‍ی‌
ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، ای‍ران‌
م‍ت‍ول‍ی‌ ال‍م‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راع‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌
م‍ن‍ت‍ظم‍ی‌، روی‍ا
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ل‍واس‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ت‍ه‍ران‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طاع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
هلند
راعی ، انسیه ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۴۹‬,‭۲‬,‭ر۲۲۸‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گاه شمار اروپای شرقی ( بهمراه تفسیر حوادث )
صنعوی ، قاسم ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭‌ص۸۸۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو
لواسانی ، احمد ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۲۸‬,‭۵‬,‭‌ل۶۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری گینه
مسائلی ، محمود ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۶۶‬,‭۵۲‬,‭‌م۵۲۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اوگاندا
متولی الموتی ، محمدرضا ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۶۷‬,‭۶۱‬,‭‌م۲۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاجیکستان
منتظمی ، رویا ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۸‬,‭۶‬,‭‌م۷۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کوبا
حاج شریف ، سعیده ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۷۲‬,‭۹۱‬,‭‌ح۱۴۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینکو ترمز، ۱۹۹۰ اتاق بازرگانی بین المللی
تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشنفکران عرب و غرب
شرابی ، هشام ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۱۷۶۷۱،/۵۵۲۰۹‬,‭‌ش۳۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات انجمن واره بررسی مسائل ایرانشناسی
موسوی گرمارودی ، علی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطاعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان ۱۲-۱۰ مهر۱۳۶۸
سمینار افغانستان ( دومین :۱۳۶۸ : تهران ) ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۸‬,‭۱‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیزم ارتباطی دولت و بخش خصوصی و ظهور بنگاههای عظیم صنعتی و بازرگانی در ژاپن
علیپور تهرانی ، بهزاد ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۲‬,‭۳۰۹۵۲‬,‭‌ع۸۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی
تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۸‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه برخورد تمدنها
هانتینگتون ، ساموئل ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ه۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارسی ایران و تاجیکستان ( یک بررسی مقابله ای )
کلباسی ، ایران ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ک۶۳۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی موضوعی خلیج فارس فارسی وعربی ( کتابها، مقاله ها و رساله ها، اسناد و مدرک )
اسدی ، بیژن ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۱۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۴۹۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
علل ریشه ای درگیریهای مسلمانان و هندوها
جمشیدی بروجردی ، محمدتقی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۷۷‬,‭‌ج۶۴۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسلام بین دو دیدگاه شرق و غرب
عزت بگوویچ ، علی جاعلی ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۷۹‬,‭‌ع۵۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سمینار
تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و مسلمانان در آسیای مرکزی و قفقاز( گزیده مقالاتی )...
تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9