مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ول‍ت‍ر، ف‍ران‍س‍وا م‍اری‌ آروئ‍ه‌ دو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍طرک‍ب‍ی‍ر، ام‍پ‍راطور روس‍ی‍ه‌،۱۷۲۵-۱۶۷۲
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌،۱۷۱۵-۱۶۴۳
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ول‍ت‍ر، ف‍ران‍س‍وا م‍اری‌ آروئ‍ه‌ دو
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌
ن‍ق‍ره‌
س‍خ‍ن‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ور م‍ع‍رف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ لوئی چهاردهم
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران نقره   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۳۳‬,‭و۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساده دل
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران نیل   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭و۷۱۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده خانم بابل و سفرنامه اسکار مانتادو سپیده و سیاه -گاو سفید ژانو و کوین -میکرومگاس
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭و۷۱۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منتخب فرهنگ فلسفی
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۱۰۳‬,‭و۷۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭و۷۱۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بابک
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  سخن   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭و۷۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی پطر کبیر
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران کانون نور معرفت   ،
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۵۰۹۲‬,‭‌پ۴۷۳/‌سو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاندید یا خوشبینی
ولتر، فرانسوا ماری آروئه دو ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭و۷۱۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک