مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍اژن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ن‌ م‍ی‍رزاج‍ان‌، ۱۲۴۶- ۱۳۰۴ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ع‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‍ی‍ه‌
ک‍ودک‍ان‌ -آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
اخ‍لاق‌
ج‍ن‍گ‌ ع‍راق‌ و ک‍وی‍ت‌،۱۹۹۱-۱۹۹۰
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ، دی‍وان‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ح‍ک‍وم‍ت‌ اع‍راب‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌، ت‍ا ۲۰۵ ق‌
ف‍ال‍گ‍ی‍ری‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۹۵-۵۲۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
 
پدیدآور:
س‍ه‍ی‍ل‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، اح‍م‍د،۱۲۹۱ ؟- ۱۳۷۳ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق‌
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
س‍ج‍اس‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌، ق‍رن‌۷ ق‌
ب‍روم‍ن‍د س‍ع‍ی‍د، ج‍واد
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ال‍ی‍ن‍ج‍ر، پ‍ی‍ر
ص‍دی‍ق‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ص‍دوق‍ی‌( س‍ه‍ا)، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍وری‌، رض‍ا
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ذوق‍ی‌، ای‍رج‌
اردلان‌ ج‍وان‌، ع‍ل‍ی‌
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۳- ۱۳۶۵ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍ی‍ازک‍رم‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
پ‍اژن‍گ‌ اطلاع‍ات‌
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرائد السلوک ، نثر قرن هفتم هجری
سجاسی ، اسحاق بن ابراهیم ، قرن ۷ ق ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭‌س۳۷۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصویرهای زیبا در اشعار خاقانی
اردلان جوان ، علی ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ن‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله شرح احوال و آثار ابن عمید
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۹۱۰۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی
ریاحی ، محمدامین ؛  تهران پاژنگ اطلاعات   ، ۱۳۶۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹۵۶۱‬,‭ر۹۱۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنگ خلیج فارس در اسناد محرمانه
سالینجر، پیر ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴۳‬,‭‌س۲۳۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شفعه -وصیت -ارث
نوری ، رضا ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۷۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مضامین مشترک در شعر فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌گ۵۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیری در اندیشه و شناخت ( معرفت )
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌س۳۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
به شاخ نباتت قسم :
حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۳۳‬,‭۳۲۴‬,‭‌ح۱۹۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ ،۱۹۲۵-۱۹۰۰
ذوقی ، ایرج ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶‬,‭ذ۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری
صدیقی ، غلامحسین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۴۲‬,‭‌ص۵۷۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دریای گوهر
حمیدی شیرازی ، مهدی ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۰۶۲‬,‭‌ح۸۴۹در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهشت سخن
حمیدی شیرازی ، مهدی ، ۱۲۹۳- ۱۳۶۵ ، گردآورنده ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۶- ۱۳۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ح۸۵۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سخن اهل دل :شرح احوال و آثار گویندگان بزرگ فارسی زبان از آغاز تا امروز
نیازکرمانی ، سعید ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ن۸۶۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصوف
برومند سعید، جواد ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۵۲‬,‭‌ب۴۹۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک ( آسیب شناسی روانی کودک )به ضمیمه طبقه بندی بیماریهای روانی براساس 111 - MSD وR - 111 - MSD
آزاد، حسین ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹‬,‭آ۴۶۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرقع نگارستان
سهیلی خوانساری ، احمد،۱۲۹۱ ؟- ۱۳۷۳ ، گردآورنده ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭ف‍ا/۶۱۹‬,‭‌خ۸۹۸/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله ای از آن استاد
معین ، محمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ انشعابات متاخره :سلسله نعمت اللهیه
صدوقی ( سها)، منوچهر ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۸۶‬,‭‌ص۵۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آینه حافظ و حافظ آینه
تاجدینی ، محمدرضا، گردآورنده ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3