مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍س‍ت‍ری‌
ه‍راس‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -رده‌ب‍ن‍دی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -اخ‍ت‍لالات‌ -درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ورک‍ات‌، آی‍رادان‍ی‍ل‌
دی‍وی‍س‌، دی‍رک‌راس‍ل‌
اس‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
گ‍ودوی‍ن‌، دون‍ال‍د
 
ناشر:
رش‍د
ذوق‍ی‌
ت‍اب‍ش‌
ن‍ی‍م‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
آزاده‌
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ پ‍وراف‍ک‍اری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به آسیب شناسی روانی
دیویس ، دیرک راسل ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭د۹۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روان پزشکی بالینی
کاپلان ، هارولد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی اختلالات روانی = launam lacitsitats dna citsongaiD VI-MSD ملاک های تشخیصی قطعی چهارمین ویراست ...
تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف‍لا۸۶۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی -روانپزشکی به انگلیسی -فارسی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۳‬,‭‌پ۵۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیستری
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۴‬,‭‌پ۵۹۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز تابش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۷۵‬,‭‌پ۵۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌ه۲۲۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی کودکان و نوجوانان
استون ، فردریک ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فوبی
گودوین ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۲۵‬,‭‌گ۷۴۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌گ۵۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت
تورکات ، آیرادانیل ؛  [تبریز] نصرت الله پورافکاری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۸‬,‭‌ت ۸۱۸ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک