مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ژرف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌ ال‌/وان‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌،۱۳۴۸-۱۳۰۲ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -م‍ص‍ور
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ش‍طرن‍ج‌ -ش‍روع‌ ب‍ازی‌
ولای‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ رض‍وی‌، پ‍وران‌،۱۳۱۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
خ‍ات‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍وئ‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌، اس‍ت‍پ‍ان‍ووی‍چ‌
ک‍ری‍م‌ پ‍ورف‍رد، ان‍ی‍س‌
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ آر.
پ‍رون‌ ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ژرف‌
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی :آزمایش بالینی و فرایند تشخیص
پرون بورلی ، میکله ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۹‬,‭‌پ۳۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی :به ضمیمه آزمونهای عملیاتی در پژوهش های ژنتیک وبالینی
پیاژه ، ژان ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭‌پ۸۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی
دادستان ، پریرخ ؛  [تهران ] نشر ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭د۱۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار جلال آل احمد
دستغیب ، عبدالعلی ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌سد‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یادگاران مانا
شریعت رضوی ، پوران ،۱۳۱۴ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌ش۴۴۴،/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته با استفاده از1/LP
کریم پورفرد، انیس ؛  [تهران ] نشر ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۹پ‌/۶۴۲۴‬,‭‌ک۴۹۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مدرن گشایش شطرنج
سوئتین ، آلکسی ، استپانوویچ ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۷۹۴‬,‭۱۲۲‬,‭‌س۸۳۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و علی علیه السلام :آیات المبین فی شان امیرالمومنین علیه السلام
خاتمی ، عباس ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۱۱۴‌قر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<۷= هفت >ویژگی افراد موفق
کاوی ، استیون آر. ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ک۳۳۵‌ه‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک