مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ار، ادوارد ه‍ل‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آن‍ارش‍ی‍س‍ت‍ه‍ا -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍ار، ادوارد ه‍ل‍ت‌
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
خ‍وارزم‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پیشگامان سوسیالیسم از دیدگاه تاریخ
کار، ادوارد هلت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹‬,‭‌ک۱۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ چیست ؟
کار، ادوارد هلت ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۹۰۱‬,‭‌ک۱۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تبعیدیان سودایی
کار، ادوارد هلت ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۸۳‬,‭‌ک۱۳۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک