مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍اوش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍راس‍ان‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ -درم‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
غ‍ن‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۲۷۲- ۱۳۳۱ - خ‍اطرات‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷ - ک‍ودت‍ای‌ ۲۸ م‍رداد۱۳۳۲
دس‍س‌ پ‍دس‌، آل‍ب‍ا،۱۹۷۷-۱۹۱۱ ، ablA ,sedeoseceD- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اروپ‍ا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
لاف‍ی‍ت‌، ژان‌
زرل‍ک‍ی‌، ش‍ه‍لا
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌
ب‍رون‍وف‍س‍ک‍ی‌، ج‍ی‍ک‍وب‌
اس‍ت‍ان‍ک‍و، زاه‍اری‍ا
ک‍ه‍ت‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ت‍رب‍ت‍ی‌ س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
رح‍م‍ان‍ی‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌
پ‍ول‍ه‌ وی‌، ب‍وری‍س‌
ک‍ورن‍ف‍ورث‌، م‍وری‍س‌ ک‍م‍ب‍ل‌
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۲۴-۱۲۶۹ ق‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ف‍ی‍دی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ع‍ب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
غ‍ن‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍اوش‌
ک‍اوش‌ ق‍ل‍م‌
ک‍اوش‌ ع‍ل‍م‌
ک‍اوش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍رآم‍د ک‍اوش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رز فرانس ECNARF ESOR
لافیت ، ژان ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ل۲۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعر :چاووشی
رحمانیان حقیقی ، کریم ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ر۳۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عروج انسان
برونوفسکی ، جیکوب ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه دوم خراسان
ناصرالدین قاجار، شاه ایران ،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق ؛  [تهران ] کاوش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۴‬,‭‌ن۱۶۲‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات دکتر قاسم غنی
غنی ، قاسم ؛  تهران کاوش علم   ، ۱۳۶۱-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱۹۲۴‬,‭‌غ۸۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ
مظفرالدین قاجار، شاه ایران ،۱۳۲۴-۱۲۶۹ ق ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭۰۴‬,‭‌ن۱۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازی با مرگ
استانکو، زاهاریا ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌بز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنیوتا
پوله وی ، بوریس ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۴‬,‭‌پ۸۳۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه برای سوسیالیستها
کورنفورث ، موریس کمبل ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۱۴۶‬,‭۳۲‬,‭‌ک۷۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خانواده :راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی
مفیدی ، فرخنده ؛  تهران موسسه انتشاراتی سرآمد کاوش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۵۲۸‬,‭‌م۷۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لکنت زبان تولید و طرق معالجه آن
عبادی ، عبدالوهاب ؛  [تهران ] سازمان کاوش   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۵۶‬,‭‌ع۲۷۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گلهای خاک :فصل آخر کتاب پابرهنه ها
استانکو، زاهاریا ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زنان علیه زنان :جستاری روان شناختی در آثار آلبادسس پدس
زرلکی ، شهلا ؛  تهران فرهنگ کاوش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۵۳‬,‭۹۱۴‬,‭د۵۳۸/‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز
عابدینی ، حسن ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۶۲۰۹،۳ف‍ا/۸‬,‭‌ع۱۳۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کودتاسازان
تربتی سنجابی ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ کاوش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭‌ت۴۴۸‌کو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سایه آفتاب
کهتری ، حسینعلی ؛  تهران کاوش قلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۸۷۹‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک