مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
س‍ادات‌ اش‍ک‍وری‌، ک‍اظم‌،۱۳۱۸ - - خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آغ‍ام‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۲۱۱-۱۱۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ان‍ح‍ص‍ارات‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۹۳۰-۸۹۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ش‍ق‌( ع‍رف‍ان‌ -)ش‍ع‍ر
ل‍طف‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۸۱ ؟-۱۲۰۹ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ادر -ش‍ع‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌،۱۲۲۰؟-۱۲۶۸؟ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
س‍ت‍ارخ‍ان‌، ۱۲۸۴ - ۱۳۳۲ ق‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۰۳۸-۹۷۸ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
س‍ادات‌ اش‍ک‍وری‌، ک‍اظم‌
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌
اح‍م‍دپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍اک‍ارن‍ک‍و، آن‍ت‍ون‌ س‍ی‍م‍ون‍ووی‍چ‌
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
ب‍روم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ن‍س‍ی‍م‍ی‌، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌، ۷۷۱- ۸۲۰ ق‌
ی‍ون‍س‍ک‍و، اوژن‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، رض‍ا،۱۳۱۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
اح‍م‍د پ‍ن‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ن‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امیرکبیر تجلی افتخارات ملی
پناهی سمنانی ، محمداحمد ؛  تهران کتاب نمونه   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۵۰۹۲‬,‭‌پ۵۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آغامحمدخان قاجار چهره حیله گر تاریخ
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲۰۹۲‬,‭آ۶۱۱/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انحصارات صنعتی و بانکی
برومند، محمدتقی ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۸۲‬,‭‌ب۴۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات دیوان پروین اعتصامی
اعتصامی ، پروین ؛  تهران کتاب نمونه   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴د‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انسان مربی و نویسنده
ماکارنکو، آنتون سیمونوویچ ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌م۱۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه داری چیست ؟
داب ، موریس هربرت ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱۲۲‬,‭د۱۱۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آن سوی چشم انداز
سادات اشکوری ، کاظم ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۱۲۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خورشید در بند
نسیمی ، عمادالدین ، ۷۷۱- ۸۲۰ ق ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ن۴۴۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شاه اسماعیل صفوی :مرشد سرخ کلاهان
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۱۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دختر دم بخت سه نمایشنامه و پنج مقاله
یونسکو، اوژن ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ی۹۴د‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عاشقانه ها
معصومی ، رضا ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۵۴‬,‭‌م۶۶۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یک ساعت از ۲۴ ساعت از میان یادداشت های ۱۳۴۵-۱۳۵۰
سادات اشکوری ، کاظم ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۳۶۲‬,‭‌س۱۲۸‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ستارخان سردار ملی نهضت مشروطه
احمد پناهی سمنانی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۲۳‬,‭۲۵۵‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دوستت دارم مادر دوستت دارم :زیباترین سروده های پارسی در مقام مادر
معصومی ، رضا،۱۳۱۸ - ، گردآورنده ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۵۲‬,‭‌م۶۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شاه سلطان حسین صفوی :تراژدی ناتوانی حکومت
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۱۹‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نادرشاه
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
لطفعلی خان زند از شاهی تا تباهی
احمدپناهی ، محمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۳۶۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شاه عباس کبیر :مرد هزار چهره
احمدپناهی ، محمد ؛  [تهران ] کتاب نمونه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲۰۹۲‬,‭‌ع۲۸۸/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ادب و حکمت و عرفان و ( ... ۱۴مقاله و داستان )
رنجبر، احمد ؛  تهران کتاب نمونه   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭ر۷۲۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک