مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - خ‍ودآم‍وز
اس‍پ‍ران‍ت‍و -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زبان اسپرانتو -فارسی
مشکری ، محمود ؛  تهران کتابکده   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۴۹۹‬,‭ف‍ا/۹۹۲‬,‭‌م۵۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه فراگیری و آموزش زبان انگلیسی بر اساس =hsilgnE htiw trats naciremA
قنبری ، عبدالله ؛  مشهد کتابکده   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ق۸۱۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک