مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زای‍م‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
زن‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
ک‍ودک‍ان‌ -خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
پ‍اول‌، دان‌
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
گ‍ل‍ب‍ان‌
ب‍رن‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‌.
اس‍ت‍اپ‍ارد، م‍ی‍ری‍ام‌
ح‍وی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
ب‍چ‍م‍ن‌، ج‍ودی‌ ل‍ی‌
ف‍رش‍ی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌
ف‍ی‍ض‌، ج‍واد
ت‍ور، ال‍ک‍س‍ان‍در ف‍دورووی‍چ‌، ۱۸۹۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ب‍اورداران‌
گ‍ل‌ ج‍ام‍ه‌ دران‌
م‍رس‍ل‌
ه‍دای‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌
ه‍م‍گ‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف بیماریهای نوزاد، شیرخوار، کودک و نوجوان ، تشخیص و علل پیشگیری بیماریها
حویزی ، عبداللطیف ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۰۰۰۳‬,‭‌ح۹۳۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید درباره بیماریهای کودکان خود بدانیم
گلبان ؛  [تهران ] همگام   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲‬,‭‌گ۴۹۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کودک خود را بشناس
تور، الکساندر فدوروویچ ، ۱۸۹۴ - ، گردآورنده ؛  تهران اندیشه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۳۲‬,‭‌ت۷۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت زن و کودک
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۱‬,‭و۵۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مغز کودک من
فیض ، جواد ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸‬,‭‌ف۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جراحی دهان و فک و صورت کودکان
فرشید، هوشنگ ؛  مشهد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲‬,‭‌ف۵۳۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان :راهنمای عملی والدین در ایمنی و تشخیص و درمان بیماریهای کودکان به ترتیب حروف الفبا از" الف "تا" ی "
استاپارد، میریام ؛  [بندر عباس ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۳۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراقبت از کودکان ....
پاول ، دان ؛  تهران گل جامه دران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۰۰۷۵‬,‭‌پ۲۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کودکان
تهران باورداران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲‬,‭‌ب۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش والدین
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۱۹۸۹۲‬,‭‌ن۵۸۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رویارویی با بیماری حساسیت در کودکان و نوجوانان
بچمن ، جودی لی ؛  تهران کتابهای دانه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۹۷‬,‭‌ب۳۲۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اطفال :رادیولوژی برنت ۲۰۱۲
برنت ، ویلیام ای . ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۰۰۷۵۴،/۹۲‬,‭‌ب۴۷۹‌ب‌ی‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک