مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍رام‍ش‍ی‌، آن‍ت‍ون‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ -ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍رام‍ش‍ی‌، آن‍ت‍ون‍ی‍و
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ج‍اج‍رم‍ی‌
اخ‍ت‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نامه های زندان
گرامشی ، آنتونیو ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۰۹۴۵‬,‭‌گ۲۶۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دولت و جامعه مدنی
گرامشی ، آنتونیو ؛  تهران جاجرمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۲۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهریار جدید
گرامشی ، آنتونیو ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭‌گ۲۶۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک