مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۲ - ۱۳۴۴ ق‌
ش‍اع‍ران‌ ه‍ن‍دی‌( ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ -)ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ی‍زد -ت‍اری‍خ‌
ت‍ل‍ف‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ع‍ن‍ق‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، دی‍وان‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -خ‍ودآم‍وز
ت‍ع‍دد ج‍ه‍ان‍ه‍ا
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را( س‌)، ۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ ق‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۵ ق‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ دوم‌، ۳ - ۵۰ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ق‍وه‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌
س‍رطان‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍وت‍ول‌، پ‍ی‍ر
دول‍و، ل‍وئ‍ی‌
لاب‍ورد، س‍ی‍م‍ون‌
س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ع‍م‍ادزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ان‍ل‍ری‌، پ‍روی‍ز
پ‍رس‍ت‍ی‍ل‍ی‌، ج‍ان‌ ب‍وب‍ن‍ت‍ون‌
ن‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍اص‍رخ‍س‍رو،۴۸۱-۳۹۴ ق‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
دادف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌
دی‍ب‍اج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ب‍لان‍چ‍ارد، ان‍دره‌
اپ‍اری‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در ای‍وان‍ووی‍چ‌
ل‍ی‍پ‍م‍ن‌، وال‍ت‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
گ‍وه‍رخ‍ان‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
زوار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ت‍اب‍ان‌
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ طب‍ع‌ ک‍ت‍اب‌
آس‍ی‍ا
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح زندگانی من ، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
مستوفی ، عبدالله ؛  تهران زوار   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌م۵۴۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ یزد
جعفری ، جعفر بن محمد ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۲‬,‭‌ج۴۶۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تلفن
بلانچارد، اندره ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۶۲۱‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۶۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
دیباج ، اسماعیل ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭د۸۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار ناصرخسرو
ناصرخسرو،۴۸۱-۳۹۴ ق ؛  [تهران ] سازمان کتابهای جیبی   ، [۱۳۴۳]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌ن۱۶۴د/‌ب‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فتنه های بیدار" کیوان بر فراز آب "
پرستیلی ، جان بوبنتون ؛  تهران گوهرخانی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹‬,‭‌پ۴۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه اجتماع مقالاتی درباره انحطاط و احیای جامعه غرب
لیپمن ، والتر ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ل۸۴۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ دیپلوماسی
دولو، لوئی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۲۰۹‬,‭د۷۸۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرطان
لابورد، سیمون ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۹۴۴‬,‭‌ل۱۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پارلمان
دادفر، حبیب ؛  تهران ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۲۸‬,‭۰۲۵‬,‭د۱۴۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان فرانسه
عباسی ، روح الله ؛  امیرکبیر   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۴۴۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ع۲۹۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی :شامل قطورو تحول عقاید اجتماعی و بحث جامعه شناسی از یونان باستان تا عصر حاضر
بوتول ، پیر ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۹‬,‭‌ب۷۴۸‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و انتشار حیات در عالم
اپارین ، آلکساندر ایوانوویچ ؛  تهران دهخدا   ، [۱۳۴۳]
شماره راهنما: ‭۵۲۳‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۲۱۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران ، تعریف زورخانه و تحلیل ورزش باستانی
کاظمینی ، کاظم ؛  تهران ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۰۹‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۲۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فاطمه زهرا سیده نساءالعالمین سلام اله علیها
عمادزاده ، حسین ؛  تهران شرکت سهامی طبع کتاب   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۳‬,‭‌ع۸۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ناسخ التواریخ حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
سپهر، محمدتقی ؛  تهران کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۲‬,‭‌س۳۲۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان :متضمن شرح تذکرهای شعرائی که از هند و پاکستان بتالیف در آمده است و...
نقوی ، علیرضا ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علمی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی و زبان فارسی
خانلری ، پرویز ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌خ۲۶۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نمونه نظم ونثر فارسی از آثار اساتید متقدم
تهران تابان   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ن۶۵۴‬,‭۱۳۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده دیوان سه شاعر اصفهان ازخاندان همای شیرازی ( ملک الشعراء، محمد حسین عنقا، ملک الادبا محیی الدین محمدسها، محمدنصیر ابوالقاسم طرب )
همائی ، جلال الدین ، گردآورنده ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ه۶۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5