مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ س‍وم‌، ۱۸۷۰- ۱۹۴۰
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌.
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
ن‍وزاد -م‍راق‍ب‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍دی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -خ‍ودآم‍وز
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
ک‍ت‍ان‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
وارس‍ت‍ه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
آص‍ف‍ی‌، آص‍ف‍ه‌
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد
لان‍گ‍ران‌، پ‍ل‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
ل‍ی‍ن‍دگ‍رن‌، آس‍ت‍ی‍د
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ع‍ی‍دی‌، اح‍م‍د
م‍ع‍اص‍ر، ح‍س‍ن‌
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ق‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌
 
ناشر:
گ‍ل‍ش‍ای‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ب‍ره‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ش‍رق‌
ل‍ب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ک‍ار ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍س‍وادی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
پ‍دی‍ده‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معنی هنر
رید، هربرت ادوارد ؛  تهران کتابهای جیبی فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱‬,‭ر۹۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مدیریت
طباطبایی ، محمد ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقود و تعهدات و الزامات
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پی پی در کشتی
لیندگرن ، آستید ؛  تهران پدیده   ، [۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۷۳۷۴‬,‭‌ل۹۵۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ استقرار مشروطیت در ایران
معاصر، حسن ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌م۶۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه ماللهند" قسمت فلسفه "
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد،۴۴۰-۳۶۲ ق ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۱۸۱‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۱۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در پرتو اخلاق
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۱‬,‭‌م۷۳۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خیمه شب بازی
چوبک ، صادق ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌چ۷۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون تاریخ بیهقی شامل آثار گمشده ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان
نفیسی ، سعید ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵‬,‭‌ب۹۹۷‌تد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
امام علی مشعلی و دژی
کتانی ، سلیمان ؛  تهران برهان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌ک۳۷۷‌ف‍لا‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسیهائی درباره ابوریحان بیرونی بمناسبت هزاره ولادت او
تهران ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۱۸۷،/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مادر مجموعه دانستنیها درباره ء بهداشت و طرز تغذیه ء شیرخواران
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌پ۴۳۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سقوط جمهوری سوم ، بررسی شکست فرانسه در۱۹۴۰
شایرر، ویلیام لارنس ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۸۱‬,‭‌ش۳۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات ملتهای جهان :شامل ادبیات ملل قاره ها، ادبیات ملل ( هریک جداگانه ) ، ادبیات ملل باستانی
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران لبن سینا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌س۵۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
لایه های بیابانی
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران گلشایی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۷۷۹‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفه
آصفی ، آصفه ؛  قزوین مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۱۹۲‬,‭آ۵۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
متد انگلیسی وارسته
وارسته ، منوچهر ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭و۱۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آموزش مداوم
لانگران ، پل ؛  تهران کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۷۴‬,‭‌ل۲۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
داستان رستم و سهراب از شاهنامه
فردوسی ، ابوالقاسم ،۴۱۶-۳۲۹ ق ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ب‌م‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای هوشی
سعیدی ، احمد ؛  تهران موسسه مطبوعاتی شرق   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۹۴‬,‭‌س۵۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9