مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اه‍ل‌ ح‍ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ش‍ع‍ر
ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ک‍ام‍ل‌
خ‍واب‍گ‍زاری‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍لاب‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌،- ۳۶ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌، ۱۲۷۴ - ۱۳۳۸ ق‌ -.م‍س‍ت‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱
 
پدیدآور:
اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
س‍ه‌زر، ام‍ه‌
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د
دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ف‍ق‍ی‍ر ده‍ل‍وی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌،۱۱۸۳-۱۱۱۵ ق‌
ال‍ه‍ی‌، ن‍ورع‍ل‍ی‌
ورن‌، ژول‌
ف‍خ‍ررازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
ف‍روزان‍ف‍ر،ب‍دی‍ع‌ ال‍زم‍ان‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ک‍اوه‌
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز
ب‍وخ‍ن‍ر، ل‍ودوی‍ک‌
ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
[آگ‍اه‌]
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
س‍روش‌
م‍ع‍راج‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍اوی‍دان‌
پ‍ازن‍د
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌
ده‍خ‍دا
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گاتاها:سرودهای زرتشت ، مجموعه اوستا
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت به زادبوم
سه زر، امه ؛  [تهران ] [آگاه ]   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۱‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۸۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض -آهنگها و آوازها
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف۵۴۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی هائی درباره مولوی
تهتران شورای عالی فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برهان الحق
الهی ، نورعلی ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۴۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التحبیر = تحبیر >فی علم التعبیر
فخررازی ، محمدبن عمر ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۱۳۵‬,‭۳‬,‭‌ف۲۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و مکالمات نوین زبان عربی
مقیمی ، محمد ؛  تهران معراجی   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۳۴‬,‭‌م۷۲۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی صادق هدایت با ۸ عکس انحصاری از رحمت الله مقدم
جمشیدی ، اسماعیل ؛  تهران موسسه مطبوعاتی عطائی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۴۷/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیار شهریاران
اقتداری ، احمد ؛  [ تهران ] انجمن آثار ملی   ، [ ۱۳۵۴ ]
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۶۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارشهای باستان شناسی در ایران
تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱۹۵۵‬,‭‍ه۹۹۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سلمان فارسی
عبدالحلیم عبدالله ، محمد ؛  [ تهران ] جاویدان   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴۲‬,‭‌س۶۷۴/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شانس بزرگ
ورن ، ژول ؛  لنگرود کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭و۵۵۹‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نیمایوشیج ( نقد و بررسی )
دست غیب ، عبدالعلی ؛  پازند   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹۸۶/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه نشر و ارتقاء یاشرح نظریه داروین در تحول موجودات
بوخنر، لودویک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۰۱۶۲‬,‭‌ب۷۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مقالات و کتب فلسفی در سال ۱۳۵۳
افتخارزاده ، حسن ، گردآورنده ؛  تهران انجمن فلسفه ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۶۲۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گلاب
گلستان ، کاوه ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۶۶۸‬,‭۵۴۲‬,‭‌گ۵۷۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه جمعیت شناسی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۳‬,‭۵۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از تاریخ ادبیات ایران
فروزانفر،بدیع الزمان ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ف۵۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی واله -سلطان
فقیر دهلوی ، میرشمس الدین ،۱۱۸۳-۱۱۱۵ ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۷۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
میهمانی کوکتیل
الیوت ، تامس استرنز ؛  تهران سروش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9