مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌( ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌،۹۴-۳۸ ق‌.
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍رک‍ی‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۵-
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -.ع‍ل‍م‌
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍ص‍وف‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌ -ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ائ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ن‍ق‍ا، ع‍ل‍ی‌ن‍ادر
ن‍ج‍ف‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ل‍طان‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ذه‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
گ‍راه‍ام‌، ل‍ورن‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ب‍اب‍ر، ن‍وئ‍ل‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
لاه‍ی‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌،- ۹۱۲ق‌
زاچ‍گ‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]
ای‍ران‌ ارش‍اد
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر و پ‍خ‍ش‌ وی‍س‌
دادس‍رای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
گ‍ف‍ت‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍رآب‍ی‌
ن‍وی‍د
ح‍اذق‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ک‍ت‍ب‌ طری‍ق‍ت‌ اوی‍س‍ی‌ م‍ق‍ص‍ودی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران نشرآبی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶۰۹۵۵‬,‭‌س۶۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۷۰‬,‭۲۳‬,‭‌ع۷۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آذرخش ، مجموعه شعر
کی منش ، عباس ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات شکنجه
تهران دادسرای انقلاب اسلامی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵‬,‭‌ج۴۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواندنیهای قرن
طلوعی ، محمود ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭ط۷۵۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرمانروایان شاخ زرین
بابر، نوئل ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۱۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی
علی بابائی ، غلامرضا ؛  تهران شرکت نشر و پخش ویس   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ع۸۴۵‌فآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیله و دمنه
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ک۶۶۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنزالسلوک و رازنامه
عنقا، علی نادر ؛  تهران مکتب طریقت اویسی مقصودی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۴‬,‭‌ع۹۶۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش ایران در فرهنگ اسلامی
سامی ، علی ؛  شیراز نوید   ، [۱۳۶۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌س۲۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وثائق :نامه های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین
حمیدالله ، محمد ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۵‬,‭‌ح۸۳۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول
ذهنی تهرانی ، محمدجواد ؛  قم حاذق   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌م،/‌شذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون در آموزش علوم
[تهران ] دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۰۲۸‬,‭ر۸۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی علی بن الحسین ( ع )
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، [۱۳۶۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۴‬,‭‌ش۸۶۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و کارآمدی گروه
تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭ر۸۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علم از دیدگاه امام علی (ع )
نجف زاده بارفروش ، محمدباقر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ن۳۱۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر
زاچگانی ، ناهید ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۶۴۰۳‬,‭ز۱۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماشین قدرت و اختناق حاکم بر سازمانهای پژوهشی شوروی
گراهام ، لورن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌گ۲۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی اسرار الشهود
لاهیجی ، محمد بن یحیی ،- ۹۱۲ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ل۳۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر صنایع دستی ایران
حسن بیگی ، محمدرضا ؛  [تهران ] ققنوس [مرکز پخش ]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۶۴۲۵۰۹۵۵‬,‭‌ح۵۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9