مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ -۱۹۹۵- ۱۹۸۵
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
زن‍دگ‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌( ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌)
ان‍گ‍ی‍زش‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‌ و اخ‍لاق‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -)آداب‌ و رس‍وم‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍رف‍ان‌ ی‍ه‍ودی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍وش‍ی‍دا، ک‍ن‍ک‍و،۱۲۸۲ ؟
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ آزاد، ن‍اه‍ی‍د
س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
آل‍ن‍ده‌، ای‍زاب‍ل‌
ح‍وی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
ارش‍ق‍ی‌، ع‍ادل‌
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌
ف‍رج‍ی‌، ذب‍ی‍ح‍ی‍ان‌
ف‍ولادی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
م‍اه‍ش‌ ی‍وگ‍ی‌، م‍اه‍اری‍ش‍ی‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ش‍ی‍وا،۱۳۲۶ - گ‍ردآورن‍ده‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر آری‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ع‍روج‌
ف‍ک‍ر روز
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍روغ‌ دان‍ش‌
طرح‌ ن‍و
ف‍راروان‌
ره‍ن‍م‍ا
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍ردم‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌( پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گلستان ژاپنی :تسوره زوره گوسا
یوشیدا، کنکو،۱۲۸۲ ؟ ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۴۲۲‬,‭‌ی۸۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی ( س :)تهران -خرداد۱۳۷۲
سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی ( س ( )چهارمین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران عروج   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌س۷۵۳‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭آ۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین قبالا :عرفان و فلسفه یهود
کاویانی ، شیوا،۱۳۲۶ - گردآورنده ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۶‬,‭۸۳۳‬,‭‌ک۳۳۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از عشق و سایه ها
آلنده ، ایزابل ؛  تهران فروغ دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
فرجی ، ذبیحیان ؛  تهران خردمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۶‬,‭۳۱۵۳۴‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :شامل حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات بانضمام تشکیل دادگاههای کیفری ۲ و ۱و تجدید نظر احکام دادگاهها
تهران نشر آریان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آفات زبان
امین ، محمد ؛  محمد امین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۳۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
فولادی ، اشرف السادات ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۲۵۴۹‬,‭‌ف۸۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم بهداشتی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۶۱۳‬,‭آ۶۴۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه ادبی معاصر
سلدن ، رامان ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌س۸۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دمکراسی بازدارنده
چامسکی ، نوآم ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱‬,‭‌چ۱۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف بیماریهای نوزاد، شیرخوار، کودک و نوجوان ، تشخیص و علل پیشگیری بیماریها
حویزی ، عبداللطیف ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۰۰۰۳‬,‭‌ح۹۳۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدی تیشن :مراقبه
ماهش یوگی ، ماهاریشی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۵۴۴‬,‭‌م۱۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کیهان شناسی ، انگلیسی -فارسی شامل ۷۰۰۰ واژه زمین شناسی و نجوم
ارشقی ، عادل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۲۳‬,‭۱۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خاورشناسان ( زندگینامه و کتابشناسی ایران شناسان و اسلام شناسان )
تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷‬,‭‌ف۶۶۱‬,‭۲۰۰۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو
لواسانی ، احمد ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۲۸‬,‭۵‬,‭‌ل۶۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان
حبیبی آزاد، ناهید ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۵۵۹۳،/۳۹۸۲۰‬,‭‌ح۲۹۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کودکان امیدهای آینده
تهران فکر روز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌ک۷۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9