مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ ق‌ .ک‍ش‍ف‌الاس‍رار و ع‍ده‌الاب‍رار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ام‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‌ -ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -ق‍رن‌۱۴
س‍وری‍ه‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ ع‍رب‍ی‌ س‍وری‍ه‌)
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ل‍ن‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۳۰-۱۲۶۵ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍ذوی‌( اب‍وزی‍دآب‍اد -)واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
 
پدیدآور:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍زرع‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍الاس‍ک‍اس‌، ژان‍ت‌
ش‍ل‍دون‌، س‍ی‍دن‍ی‌
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
اب‍ن‌ ن‍اق‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۸۵-۴۱۰ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د
ج‍لال‍ی‌ ب‍ن‍دری‌، ی‍دال‍ه‌
راع‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌
م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌، وی‍راس‍ت‍ار
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
س‍پ‍ان‍ل‍و، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ب‍اس‌ م‍زرع‍ت‍ی‌ و...
ق‍وم‍س‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
ف‍ک‍ر روز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ال‍ه‍ام‌
م‍ی‍لاد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
پ‍ارس‍ا
طرح‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ گ‍وی‍ا
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ب‍وغ‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ره‍اد رض‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیذوی :ابوزیدآباد کاشان
مزرعتی ، عباس ؛  تهران عباس مزرعتی و...   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭ک‌ش‌/۹۳‬,‭‌م۴۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گلهای جاویدان
معیری ، محمدحسن ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۶۷۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنها به بغداد آمدند
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران
سمینار بررسی مسائل رمان درایران ( نخستین : ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی
فرجاد، محمدعلی ؛  تهران الهام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ف۳۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات عناوین کتب موجود ناشران کشور "فهرست گویا"
تهران موسسه خدمات علمی گویا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۱۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۸۴۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده و شرح مثنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م،/‌ب‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهار محمدتقی ، ملک الشعرای بهار
سپانلو، محمدعلی ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ب۸۱۶/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل "انترپول "
عباسی ، محمود ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۰۶۰۱‬,‭‌ع۲۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در نامهای ایرانیان معاصر
بهنیا، عبدالکریم ؛  تهران انتشارات شهید فرهاد رضا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴‬,‭‌ب۸۸۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجمان فی تشبیهات القرآن
ابن ناقیا، عبدالله بن محمد،۴۸۵-۴۱۰ ق ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم تربیتی با بیش از ۵۰۰۰ لغت و واژه مصطلح در علوم تربیتی
امینی ، محمد ؛  قم نمایشگاه و نشر کتاب قم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۴۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری عربی سوریه
تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۶۹۱۰۲۳‬,‭‌ق۳۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هلند
راعی ، انسیه ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۴۹‬,‭۲‬,‭ر۲۲۸‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان اهل اشارت ، مجموعه مقالات درباره تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار
جلالی بندری ، یداله ؛  یزد انتشارات یزد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک،/‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی -سیاسی جهان سوم سیاست ، قدرت و نابرابری
ساعی ، احمد ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۱۷۲۴‬,‭‌س۱۸۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف بارداری و تولد
بالاسکاس ، ژانت ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۲‬,‭‌ب۲۵۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خط خون
شلدون ، سیدنی ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ش۶۲۸‌خ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تن پهلوان و روان خردمند پژوهشهایی تازه در شاهنامه
مسکوب ، شاهرخ ، ویراستار ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی قرآن :تنزیه انبیاء
معرفت ، محمدهادی ؛  قم نبوغ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۶۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9