مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وروز
اق‍ت‍ص‍اد -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ارت‍ح‍ال‌ و دف‍ن‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ح‍م‍اس‍ی‌ گ‍رج‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ - ح‍ف‍ظ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ - ۱۴م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ه‍ف‍ت‌( ع‍دد)
ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر
زن‍ان‌ م‍ق‍دس‌ اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ی‍ع‍ه‌ -اح‍ت‍ج‍اج‍ات‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ روس‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ورزش‌ -ج‍ش‍ن‍واره‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
دی‍ه‍ی‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
ح‍س‍اب‍دار، م‍ح‍م‍د
دوان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ع‍د،۹۰۸-۸۳۰ ؟ق‌
روس‍ت‍اول‍ی‌، ش‍وت‍ا، ش‌
ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا
ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌
ن‍ادرپ‍ور، رض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ه‍رج‍ردی‌، ج‍لال‌
وال‍ی‌، زه‍ره‌
ت‍راب‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍اق‍رزاده‌ ب‍ی‍وک‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۳۴ - گ‍ردآورن‍ده‌
ق‍اس‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
روزن‍ه‌
ت‍ن‍وی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍ی‍ام‌ اس‍لام‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍وش‍ه‌
م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
م‍رن‍ج‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
ال‍ه‍دی‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ن‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی روابط اقتصادی ، نظامی ایران و ایالات متحده امریکا
ترابی ، یوسف ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ت۴۲۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحلیلی و نقد روش تفسیر عرفانی با نگاهی بر تفاسیر :لطائف الاشارات ، کشف الاسرار، التاویلات النجمیه ، تفسیر منسوب به ابن عربی
قاسم پور، محسن ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۳ ،KHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مناظره دو رهبر مذهبی مذهب و رهبر ما
شرف الدین ، عبدالحسین ؛  قم پیام اسلام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ش۴۱۷‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشری
والی ، زهره ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۳۳‬,‭۳۳۵۹‬,‭و۲۸۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سپاه پاسداران در اندیشه امام خمینی
خمینی ، روح الله ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌خ۷۴۶‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حرکتی فرهنگی و جهادی بزرگ در جهت جبران کوتاهی ، در انجام وظیفه سنگین " امر به معروف و نهی از منکر"
حسابدار، محمد ؛  اراک توشه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۷۵‬,‭‌ح۴۶۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقد نیازی ، در شرح دو بیت و یک غزل از خواجه حافظ شیرازی
دوانی ، محمد بن اسعد،۹۰۸-۸۳۰ ؟ق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د/‌ندو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پلنگینه پوش
روستاولی ، شوتا، ش ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۹۹‬,‭۹۶۹۱‬,‭ر۸۱۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جشنواره ورزشی میثاق با امام ( ره )
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷۱‬,‭‌ج۴۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جلال جاودانه
آل احمد، جلال ؛  تهران تنویر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌ی‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه تصویر از امام و ایران پس از انقلاب
نادرپور، رضا ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌ن۱۳۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه اقتصادی
ضیایی بیگدلی ، محمدتقی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱‬,‭‌ض۸۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آداب و رسوم نوروز
شعبانی ، رضا ؛  تهران الهدی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۹۴‬,‭۲۶۹۵۵‬,‭‌ش۵۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یکصد درس زندگی از امام علی ( ع )
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق ؛  مولف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ع۸۴۹‌ن/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هزار اسم قلم خورده :مجموعه غزل
فرجی ، مهدی ؛  کاشان مرنجاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش حفظ قرآن کریم در پنج مرحله
کریمی مهرجردی ، جلال ؛  قم جامعه القرآن الکریم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱۰۷‬,‭‌ک۵۳۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بانوان عالمه و آثار آنها
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷‬,‭‌ب۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نویسندگان روس
دیهیمی ، خشایار ؛  تهران نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۰۹۲۲‬,‭و۹۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حکمت الهی عام و خاص
الهی قمشه ای ، مهدی ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روزنه ای بر روشنی :شهر اجتماعی ایران در قرن بیستم
باقرزاده بیوکی ، حمیدرضا،۱۳۳۴ - گردآورنده ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸‬,‭‌ب۲۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9