مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ ق‌ .ش‍رای‍ع‌ الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اص‍ول‌ دی‍ن‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍لاس‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌،۴۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۲۳ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍ا وزن‍ه‌
ف‍وت‍ب‍ال‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ورزش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
دف‍اع‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ی‍ف‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ س‍ال‍ن‍ی‌
پ‍ارادوک‍س‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍اه‍زاری‌، م‍س‍ل‍م‌
ص‍اح‍ب‌ ج‍واه‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ب‍اق‍ر
ص‍در، م‍ه‍دی‌
ت‍ج‍اری‌، ف‍رش‍اد
ح‍ک‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ع‍ث‍م‍ان‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ع‍دال‍ت‍خ‍واه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اق‍ب‍ال‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ای‍ر، رال‍ف‌
ت‍ج‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
پ‍وت‍وک‍ر، الای‍ن‌ اس‌.
رح‍ی‍ل‍ی‌، روی‍ع‍ی‌ ب‍ن‌ راج‍ح‌
ع‍ال‍ی‌ پ‍ور، ح‍س‍ن‌
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر
ره‌ پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌، م‍اه‍رخ‌
ک‍ش‍اورزی‌، ک‍ب‍ری‌
م‍وذن‌ زاده‌، زه‍را
ف‍ائ‍ی‌، ت‍ام‍س‌ دوی‍ن‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍رس‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
م‍ج‍د
م‍ی‍ر
دارال‍زه‍را
آوای‌ ظه‍ور دان‍ش‍گ‍اه‌ دری‍ان‍وردی‌ و ع‍ل‍وم‌ دری‍ای‍ی‌ چ‍اب‍ه‍ار
س‍اوالان‌
آوای‌ ظه‍ور
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول العقیده
صدر، مهدی ؛  بیروت دارالزهرا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه منابع انسانی بین الملل :رویکرد رهبری
پوتوکر، الاین اس . ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌پ۵۶۹‌تو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیمای مهشید :مجموعه شعر
تجلیان ، مهشید ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ت۳۵۸‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
فقه عمربن الخطاب فی الحدود و ملابساتها موازنا بفقه اشهر المجتهدین
رحیلی ، رویعی بن راجح ؛  جده : دانشگاه ملک عبدالعزیز ۱۳۹۳-۹۴ق
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۲۵۰ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
<الاجتهاد = اجتهاد>و مدی الحاجه الیه فی الشرع الاسلامی
حکمی ، علی عباس عثمان ؛  مکه : دانشگاه ملک عبدالعزیز ۱۳۹۳ق
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۲۱۱ ،HT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی سازی
میرسپاسی ، ناصر ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌م۹۳۵‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
موسوی ، ماهرخ ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌م۸۴۲رو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی
همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ( اولین :۱۳۹۳ : کاشان ) ؛  کاشان دانشگاه کاشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۰۹۵۵،/۳۵‬,‭‌ه۶۴۲‌م‌ن‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ناسازوارگی در سروده های عرفانی " ابن عربی "و" سنایی "
موذن زاده ، زهرا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۹ ،LA
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
عدالتخواه ، محمدرضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷۷۶،/۵۵‬,‭‌ع۴۶۵‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه جواهرالکلام :تجارت
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌م۳۳۱‌ش،/‌ن‌ص‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل جامعه آرمانی در دیوان اللزومیات ابوالعلاء المعری
کشاورزی ، کبری ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۸۱ ،LA
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش کیفی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودپنداره ریاضی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی
سیاهزاری ، مسلم ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه روانشناسی ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۲۰ ،EDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی پیشرفته :مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد
ره پیک ، حسن ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭ر۸۸۱‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری فناوری اطلاعات ( جرایم رایانه ای )
عالی پور، حسن ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ع۲۳۹‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول تمرینات با وزنه برای مردان و زنان
فائی ، تامس دوین ؛  تهران چابهار آوای ظهور دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۴۱‬,‭‌ف۲۱۵‌ف‍لا‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تقابل سیستم های مدرن در فوتبال
اقبالی ، مسعود ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۸‌ت‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دروازه بانی فوتسال ویژه مربیان و دروازه بانان فوتسال ( از مبتدی تا پیشرفته )به همراه سی دی تمرینات گرم کردن
صادقی ، مهناز ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ص۱۹۶د‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بدنسازی فوتبال ( با تاکید بر تمرینات قدرتی )
مایر، رالف ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۳۳۴‬,‭‌م۱۹۶‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول سازمان و مدیریت ورزشی
تجاری ، فرشاد ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۶۹‬,‭‌ت۳۴۳‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9