مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍گ‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -)اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌
ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ ق‌
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌
وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ودوی‍گ‌، ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ م‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر
ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
اس‍لام‌ -ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ق‍رآن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ج‍د، م‍ه‍ن‍از
م‍ی‌، رول‍و
ت‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دان‍ی‍ل‌، ب‍ری‍ج‍ی‍د
ال‍ی‍اده‌، م‍ی‍رچ‍ا
ن‍ی‍وم‍ن‌، ب‍ارب‍ارا ام‌.
ش‍رف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ه‍ری‍س‌، راس‌
ی‍زدان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
غ‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
ب‍ول‍ت‌، ری‍چ‍ارد
ک‍لاگ‌، ج‍ی‍م‍ز ک‍ارل‌
دی‍ک‍س‍ون‌، ف‍ران‍ک‌ ا.
ج‍ان‌ اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍ت‍رک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ره‍ب‍ری‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ه‌
دان‍ژه‌
ک‍وی‍ر
ی‍ق‍ظه‌
م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌
ت‍ی‍س‍ا
ق‍ق‍ن‍وس‌
چ‍ش‍م‍ه‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنچه در کربلا گذشت :ترجمه کتاب نفس المهموم
قمی ، عباس ؛  قم یقظه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳‬,‭‌ق۷۷۳آ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منظومه چهارده معصوم صلواه الله علیهم اجمعین
مهندس میر محمدصادقی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۵۱‬,‭‌م۷۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویتگنشتاین در تبعید
کلاگ ، جیمز کارل ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۹۳‬,‭و۸۵۶،/‌س‌ک‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
جان احمدی ، فاطمه ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ج۱۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و تعلیق غزلیات وحید قزوینی ( بخش پنجم قسمت دوم قافیه " د)"
مجد، مهناز ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۶۴ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مسئولیت مدنی والدین در قبال زیان وارد به طفل
یزدانی ، فریبا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۲۵ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار سعاد الصباح و پروین اعتصامی
غنی ، فریبا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۵ ،LA
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
واکاوی ترجمه عبارت های حصری در سه جزء نخست قرآن کریم با تکیه بر ترجمه های امامی ، بهرام پور و مشکینی
تقوی ، علیرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۶ ،LA
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های رشد
نیومن ، باربارا ام . ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭‌ن۹۹۶‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نمادپردازی ، امر قدسی و هنر
الیاده ، میرچا ؛  تهران پارسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۷۵۳‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و تقویت تاب آوری کودکان آسیب پذیر :سال های آغازین کودکی
دانیل ، بریجید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۷‬,‭د۲۸۶‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ورزش :کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک در روان شناسی ورزش
استرک ، بنجامین ویلیام ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۰۴۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ر‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر مشاوره
می ، رولو ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭‌م۹۱۳‌ه‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در جست و جوی شادی
هریس ، راس ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ه۵۵۶د‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حرفه :داستان نویس
دیکسون ، فرانک ا. ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭د۹۴۱‌ح‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی
شرفی ، عبدالمجید ؛  تهران کویر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۱‬,‭‌ش۴۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
در ستایش تمدن اسلامی -مسیحی
بولت ، ریچارد ؛  تهران کویر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ب۷۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیاه پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی
رهبری ، حسن ؛  تهران کویر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۵‬,‭ر۸۷۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بازاندیشی در علم امام ( ع )
رهبری ، حسن ؛  تهران کویر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵‬,‭ر۸۷۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<صد و یک =۱۰۱ > پرسش از فرهنگ
فکوهی ، ناصر ؛  تهران تیسا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭‌ف۸۲۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9