مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آل‍ن‍ده‌، ای‍زاب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ل‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ل‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
آل‍ن‍ده‌، ای‍زاب‍ل‌
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
اب‍ت‍ک‍ار ن‍و
ن‍گ‍اه‌
ف‍روغ‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از عشق و سایه ها
آلنده ، ایزابل ؛  تهران فروغ دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانه ارواح
آلنده ، ایزابل ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای اوالونا
آلنده ، ایزابل ؛  [ تهران ] آذرنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شهر جانوران
آلنده ، ایزابل ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین اژدهای طلایی
آلنده ، ایزابل ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنگل کوتوله ها
آلنده ، ایزابل ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اینس روح من
آلنده ، ایزابل ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵‌ف‍لار‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زورو
آلنده ، ایزابل ؛  تهران ابتکار نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭آ۷۶۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک