مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ام‍ام‍زاده‌، اح‍م‍د
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ت‍ق‍وی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‌
ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ان‍زاب‍ی‌ ن‍ژاد، رض‍ا
ت‍ج‍وی‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آذرن‍وش‌، آذرت‍اش‌
آش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ام‍ی‍ر
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
پ‍ژوی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
اح‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
آراس‍ت‍ه‌ خ‍و، م‍ح‍م‍د
اف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍وه‍ری‌ ع‍س‍ک‍ری‌، ک‍اظم‌
ص‍ح‍ت‌ ک‍ار ل‍ن‍گ‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍ی‍در
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای فارسی عمومی
صحت کار لنگرودی ، علی حیدر ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ص۴۳۸ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تامین و رفاه اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
آراسته خو، محمد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۳۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش زبان عربی
آذرنوش ، آذرتاش ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۳۲۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ایلات و عشایر
آشفته تهرانی ، امیر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭آ۵۶۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جهان سوم ( رشته علوم اجتماعی )
آشفته تهرانی ، امیر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭آ۵۶۱‌ج‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با متون کلاسیک صرف و نحو( رشته الهیات )
ابوهری عسکری ، کاظم ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا ۱۹۴ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی
احدیان ، محمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با متون کلاسیک صرف و نحو
امامزاده ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلام ( رشته الهیات )
افضلی ، علی ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
صرف و نحو کاربردی
امامزاده ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۶۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تفسیر کشف الاسرار (نثر ۲بخش ۲ ()رشته ادبیات فارسی )
انزابی نژاد، رضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۷۶‌گ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات حافظ
انوری ، حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
غزلیات و قصاید سعدی ، نظم ۵ بخش ۲( : رشته ادبیات فارسی )
انوری ، حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹‌غو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فقه ( رشته الهیات )
بهشتی ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ب۸۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فقه مقدماتی
بهشتی ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ب۸۶۶‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد و کلان
پژویان ، جمشید ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌پ۴۵۳‌ف‍لاو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژه شناسی
تجویدی ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۳۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی روستایی ( رشته علوم اجتماعی )
تقوی ، نعمت اله ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۴۶۷‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خانواده ( رشته علوم اجتماعی )
تقوی ، نعمت اله ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۴۶۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهایی ، حسین ابوالحسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ت۷۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9