مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آک‍وت‍اگ‍اوا، ری‍ون‍وس‍وک‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
آک‍وت‍اگ‍اوا، ری‍ون‍وس‍وک‍ه‌
 
ناشر:
دار الاداب‌
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دماغ
آکوتاگاوا، ریونوسوکه ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۶۳۴‬,‭‌ف‍لا۶۷۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غرفه مثالیه لرجل مریض
آکوتاگاوا، ریونوسوکه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۶۳۴‬,‭آ۶۷۵‌غ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک