مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ش‍اغ‍ل‌ -رده‌ ب‍ن‍دی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍رت‍ران‌، اول‍ی‍وی‍ه‌
ف‍رازم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍وژان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ق‍وم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌؛ ف‍وژان‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات مدیریت
ابطحی ، حسین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۱۴۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
ابطحی ، حسین ؛  تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا ۱۴۹ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( رشته مدیریت )
ابطحی ، حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۱۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در مدیریت پیشرفته منابع انسانی
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۴۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( مدیریت حقوق و دستمزد)
ابطحی ، حسین ؛  تهران صبا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۶‬,‭‌ف‍لا۱۴۹ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری
ابطحی ، حسین ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ؛ فوژان   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۱۱۸‬,‭‌ف‍لا۱۴۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، حسین ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۴۹‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی ( روش ها -تجربیات -مهارت ها)
برتران ، اولیویه ؛  تهران سازمان یونسکو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ب۴۱۸‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی ( ایجاد و مدیریت سرمایه های انسانی برای قرن بیست و یکم )
فرازمند، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف۳۳۳‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک