مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌،ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌
اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌
ع‍رج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍م‍ر
اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ۳۹۲-۳۳۰ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍ش‍ک‍اه‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر ال‍م‍ح‍دوده‌
دارال‍ف‍ک‍ر
داراس‍ام‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المبهج =مبهج >فی تفسیر اسماء شعراء دیوان الحماسه
ابن جنی ، عثمان بن جنی ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل التثنیه
ابن جنی ، عثمان بن جنی ، ۳۹۲-۳۳۰ ق ؛  بیروت داراسامه   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المنصف =منصف >
ابن جنی ، عثمان بن جنی ، ۳۹۲-۳۳۰ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۹ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سر صناعه الاعراب
ابن جنی ، عثمان بن جنی ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الالفاظ = الفاظ >المهموره و عقود الهمز :ما یحتاج الیه الکاتب من مهموز و مقصود و ممدود
ابن جنی ، عثمان بن جنی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الخصائص =خصائص >
ابن جنی ،عثمان بن جنی ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیوان العرجی
عرجی ، عبدالله عمر ؛  الشرکه الاسلامیه للطباعه و النشر المحدوده   ، ۱۳۷۵ه = ۱۹۵۶ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ع۵۳۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب العروض
ابن جنی ، عثمان بن جنی ؛  مشکاه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک