مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ان‍درزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۴۲۱ ق‌
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ه‍ت‍اب‌ آب‍ف‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجارب الامم
ابن مسکویه ، احمدبن علی ،- ۴۲۱ ق ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ت ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الحکمه = حکمه >الخالده :جاویدان خرد
ابن مسکویه ، احمدبن محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خردنامه های ایران باستان :ترجمه ای ساده و روان از متن عربی الحکمه خالده
ابن مسکویه ، احمدبن محمد ؛  تهران مهتاب آبفام   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ح،/‌ت‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک