مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وال‍ه‍ی‍ج‍اء، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍ض‍اوت‌ -ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍ه‍ی‍ج‍اء، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عقود التجاره الالکترونیه :العقود الالکترونیه -المنازعات العقدیه و غیرالعقدیه -القانون الواجب التطبیق
ابوالهیجاء، محمدابراهیم ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التحکیم = تحکیم >بواسطه الانترنت
ابوالهیجاء، محمدابراهیم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<التعاقد = تعاقد >بالبیع بواسطه الانترنت
ابوالهیجاء، محمدابراهیم ؛  عمان مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<التحکیم = تحکیم >الالکترونی :الوسائل الالکترونیه لفض المنازعات -الوساطه و التوفیق -التحکیم -المفاوضات المباشره
ابوالهیجاء، محمدابراهیم ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک