مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وع‍م‍ش‍ه‌، ع‍ادل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
اب‍وع‍م‍ش‍ه‌، ع‍ادل‌
 
ناشر:
دارال‍ج‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قضایا المراه فی الشعرالعربی الحدیث فی مصر من ۱۷۹۸- ۱۹۴۵
ابوعمشه ، عادل ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ق۱۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک