مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ن‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۳۰۳ -۳۵۴ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<القصه =قصه >القصیره فی سوریه من التقلید الی الحداثه
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >العربی المعاصر قضایا و روی و تجارب
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قناع المتنبی فی الشعر العربی الحدیث
ابوهیف ، عبدالله ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۵ق =۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌م۲۴۵/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد>الادبی العربی الجدید فی القصه و الروایه و السرد
ابوهیف ، عبدالله ؛  بیروت منشورات اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک