مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌
اص‍ح‍اب‌ ک‍ه‍ف‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ف‍رودس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -م‍اخ‍ذ
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اث‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اث‍ی‍رادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اث‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ک‍لاس‍ی‍ک‌ و ج‍دی‍د
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
دام‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍لال‌، م‍ح‍م‍دغ‍ن‍ی‍م‍ی‌
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
گ‍وی‍ارد، ام‌.اف‌.
ن‍دا، طه‌
ه‍ای‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌ آرت‍ور
ک‍وی‍اج‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ک‍وورج‍ی‌
ع‍اک‍وب‌، ع‍ی‍س‍ی‌
غ‍ن‍ی‍م‍ی‌ ه‍لال‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍رم‍ن‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
اک‍ب‍رزاده‌، داری‍وش‌
ه‍اش‍م‍ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ورت‍گ‍ر، ک‍وک‍ب‌ ( ص‍ف‍اری‌)
ح‍دی‍دی‌، ج‍واد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
اس‍پ‍رک‌
دارال‍ع‍وده‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
پ‍ازی‍ن‍ه‌
ن‍ش‍ر آگ‍ه‌: آگ‍اه‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌
ت‍وس‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
از سعدی تا آراگون ( :تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه )
حدیدی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۴۴‬,‭‌ح۳۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افسانه ها و داستانهای ایرانی در ادبیات انگلیسی ( در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی تا سال ۱۸۵۹ :) پژوهشی در ادبیات تطبیقی
صورتگر، کوکب ( صفاری ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ص۹۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الترجمه = ترجمه >و النقل الفارسیه فی القرون الاسلامیه الاولی
محمدی ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الموقف = موقف >الادبی
غنیمی هلال ، محمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌غ۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی
دامادی ، محمد ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭د۲۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی و هومر
جمالی ، کامران ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب
سجادی ، جعفر ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌س۳۶۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیینها و افسانه های ایران و چین باستان
کویاجی ، جهانگیر کوورجی ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ک۸۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی " خشم و هیاهو و شازده احتجاب "
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۷۷‌خ،/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برخورد اندیشه ها
حدیدی ، جواد ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ح۳۹۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سفری در رکاب اندیشه
هنرمندی ، حسن ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۴۴‬,‭‌ه۷۳۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در قصه اصحاب کهف داستان هفت خفتگان
ستاری ، جلال ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۲۳۱‬,‭‌س۳۴۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر پند پارسی بر ادب عرب
عاکوب ، عیسی ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۲۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سنتهای کلاسیک :تاثیر یونان و روم بر ادبیات غرب
هایت ، گیلبرت آرتور ؛  تهران نشر آگه : آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ه۳۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن
ندا، طه ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ن۳۶۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی
دامادی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭د۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه و زبان پهلوی :مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی
اکبرزاده ، داریوش ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات تطبیقی
هاشملو، محمدرضا ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ه۲۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن
هلال ، محمدغنیمی ؛  بیروت دارالعوده   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ه۶۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن
گویارد، ام .اف . ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌گ۸۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3