مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۸۸۹- ۱۹۷۳ . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ش‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ادب‍ی‍ات‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ود، م‍ارون‌
س‍طوح‍ی‌، س‍ه‍اع‍ب‍دال‍س‍ت‍ار
خ‍ض‍ر، ع‍ب‍اس‌
اب‍وال‍ش‍ب‍اب‌، واص‍ف‌
ادون‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ع‍ص‍ف‍ور، ج‍اب‍ر
اس‍د، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
ادون‍ی‍س‌
م‍ح‍م‍د، ش‍ع‍ب‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌
خ‍ل‍ی‍ل‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ی‍د، ی‍م‍ن‍ی‌
ح‍س‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ح‍ور، م‍ح‍م‍د
اب‍وش‍اور، س‍ع‍دی‌
س‍ل‍وم‌، داود
ث‍ام‍ر، ف‍اض‍ل‌
ج‍ی‍وس‍ی‌، س‍ل‍م‍ی‌ خ‍ض‍راء
م‍ح‍م‍ودی‌، رام‍ی‌ ف‍وازاح‍م‍د
رک‍اب‍ی‌، ج‍ودت‌
ص‍ال‍ح‌، ن‍ض‍ال‌
 
ناشر:
ش‍راع‌
دارال‍ع‍وده‌
دارال‍س‍اق‍ی‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و الای‍م‍ان‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار ق‍ب‍اء
دارال‍ح‍ام‍د
ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دار الاداب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ش‍وم‍ان‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد
دارال‍ح‍ری‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معالم جدیده فی ادبنا المعاصر کتابات ، نقدیه فی الشعر والقصه والروایه
ثامر، فاضل ؛  بغداد دارالحریه للطباعه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ث۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الثابت = ثابت >والمتحول بحث فی الاتباع والابداع عند العرب
ادونیس ، علی احمدسعید ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۳۴۱‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فی المختبر :تحلیل و نقد الاثار الکتاب المعاصرین
عبود، مارون ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ع۴۳۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >العربی من الانحدار الی الازدهار
رکابی ، جودت ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭ر۶۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شخصیه الفلسطینی فی الشعر الفلسطینی المعاصر
ابوالشباب ، واصف ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۵۶۹۴،/۷۰۹۳۲‬,‭‌ف‍لا۱۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تطور الاتجاه الوطنی فی الشعر الفلسطینی المعاصر
ابوشاور، سعدی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۴ق = ۲۰۰۳ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۲۵۶۹۴،/۷۰۹۳‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نشید الزیتون
صالح ، نضال ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۳۲۵۶۹۴،/۷۰۹‬,‭‌ص۲۶۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن فی الدراسات المقارنه التطبیقیه
سلوم ، داود ؛  قاهره موسسه المختار   ، ۱۴۲۴ق = ۲۰۰۳ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌س۶۷۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اشتات قراءات ادبیه و نقدیه
حور، محمد ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ح۹۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقاد الادب فی الاردن و فلسطین
خلیل ، ابراهیم ؛  بیروت الموسسه العربیه   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌خ۶۹۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الادب الفلسطینی المعاصر
جیوسی ، سلمی خضراء ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ج۹۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه = حیاه >الادبیه الحدیثه فی فلسطبن و الاردن حتی سنه ۱۹۵۰
اسد، ناصرالدین ؛  اردن ، بیروت موسسه عبدالحمید شومان ، موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >الحدیث و الادب المقارن
محمودی ، رامی فوازاحمد ؛  عمان دارالحامد   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌م۳۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<السخریه = سخریه >فی الادب العربی الحدیث عبدالعزیز البشری نموذجا
سطوحی ، سهاعبدالستار ؛  قاهره هیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۰۹‬,‭‌ب۵۶۴/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<السیره = سیره >الذاتیه فی الادب العربی الحدیث رویه نقدیه
محمد، شعبان عبدالحکیم ؛  دسوق علم و الایمان للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌م۳۳۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راس اللغه جسم الصحراء
ادونیس ؛  بیروت دارالساقی   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۳۴۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الواقعیه = واقعیه >فی الادب
خضر، عباس ؛  بغداد وزاره الثقافه و الارشاد   ، ۱۹۶۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌خ۵۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<المرایا = مرایا>المتجاوره :دراسه فی نقد طه حسین
عصفور، جابر ؛  قاهره دار قباء   ، ۱۹۹۸م =۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ح۵۶۲/‌ن‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المنهج = منهج >الموضوعی :نظریه و تطبیق
حسن ، عبدالکریم ؛  دمشق شراع   ، ۱۴۱۶ق = ۱۹۹۶ م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ح۵۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الکتابه = کتابه :>تحول فی التحول
عید، یمنی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ع۹۸۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2