مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
رض‍ائ‍ی‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ادن‌، ج‍ان‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
رم‍ض‍ان‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ب‍ه‍ار، لال‍ه‌ت‍ی‍ک‌ چ‍ن‍د،- ۱۱۸۰ ق‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ذوال‍ق‍دری‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌( م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌)
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌،۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
داد، س‍ی‍م‍ا
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
اردان‍گ‌، لارن‍س‌
گ‍ری‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
آب‍رام‍ز، م‍ای‍ره‍وارد
گ‍ری‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ژوزف‌
م‍درس‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آل‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌، ام‍ی‍ن‌
اک‍ب‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ن‍ش‍ر ش‍ادگ‍ان‌
طلای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ب‍ش‍ی‍ر ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ره‍ن‍م‍ا
آگ‍اه‌ ن‍ی‍م‍ا
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
م‍رواری‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اصطلاحات ادبی فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ح۵۷۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فهم و کاربرد درست مفاهیم و اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی
یثربی ، یحیی ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌ی۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه هنر شاعری فرهنگ تفضیلی اصطلاحات فن شعر و سبک ها و مکتب های آن
ذوالقدری ، میمنت ( میرصادقی ) ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭ذ۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بلاغی -ادبی شامل واژه ها، اصطلاحات ، تعبیرها و مفاهیم
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭ر۱۵۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و بازتاب آن
گریس ، ویلیام ژوزف ؛  تهران تبریز آگاه نیما   ، ۱۳۶۳-۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌گ۳۹۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی انگلیسی -فارسی و فارسی -انگلیسی
طباطبایی ، محمد ؛  [مشهد] بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات ادبی ، واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی
داد، سیما ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭د۱۲۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم ادبی انگلیسی به فارسی جهت استفاده داوطلبان ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب ... به انضمام نمونه هایی از ترجمه متون ادبی انگلیسی
اکبری ، ناهید ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری بشیر علم و ادب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دقائق العربیه
آل ناصرالدین ، امین ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۳‬,‭آ۷۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهار عجم
بهار، لاله تیک چند،- ۱۱۸۰ ق ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭‌ب۸۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی و ادبیات ( تاریخچه چند اصطلاح )
صفوی ، کورش ،۱۳۳۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌ص۷۳۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات ادبی ( در زبان انگلیسی )
گری ، مارتین ؛  تهران پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌گ۳۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد
کادن ، جان آنتونی ؛  تهران نشر شادگان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ک۱۳۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واژگان توصیفی ادبیات
رضائی ، عربعلی ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭ر۵۷۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واره اصطلاحات ادبی
آبرامز، مایرهوارد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭آ۱۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ادبیات فارسی
شریفی ، محمد ؛  تهران فرهنگ نشر نو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۳‬,‭‌ش۴۶۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی
آبرامز، مایرهوارد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭آ۱۳۷‌ف‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ موضوعی اشارات :ادبی ، تاریخی ، فرهنگی و کتاب مقدس انگلیسی -فارسی
اردانگ ، لارنس ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی
مدرسی ، فاطمه ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵۰۳‬,‭‌م۴۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ظواهر فنیه فی لغه الشعر العربی الحدیث
رمضان ، علاءالدین ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭ر۷۱۴ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2