مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ت‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی تربیت اخلاقی
بناری ، علی همت ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۴۸۳۷‬,‭‌ب ۶۸۵ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تحلیلی -توصیفی تعلیم و تربیت در اسلام ( گزیده منابع عربی )
رفیعی ، بهروز ؛  تهران قم وزارت آموزش و پرورش ، مرکز مطالعات تربیت اسلامی پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۴۸۳۷‬,‭ر۵۶۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک