مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ره‍ن‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر
ان‍دی‍ش‍ه‌وران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دستور زبان انگلیسی :انگلیسی -فارسی
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی -فارسی رهنما
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و عبارات مکالمات روزمره در آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۰۹۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کمانگیر امریکائی -فارسی
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران کمانگیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۰۹۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گویش مردمی انگلیسی - فارسی =israF - gnals hsilgnE fo yranoitcid A
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران اندیشه وران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک