مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -اع‍ت‍ی‍اد -درم‍ان‌
خ‍ودک‍اوی‌
اع‍ت‍ی‍اد -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
اورن‍گ‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ب‍رژره‌، ژان‌
گ‍ی‍ل‍ی‌، آل‍ی‍ور
ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ک‍وه‍ن‌، آل‍ن‌
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ص‍ادق‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌پ‍ور، ع‍م‍اد
آق‍اپ‍ورم‍ق‍دم‌، رض‍ا
م‍دن‍ی‌، اح‍م‍د
ره‍ب‍رزاده‌، ح‍س‍ن‌
س‍ج‍ادی‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ق‍رب‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
گ‍ی‍ل‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
اطلاع‍ات‌
گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ب‍ام‍داد
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
ج‍ان‍زاده‌
اک‍ادی‍م‍ی‍ه‌ ن‍ای‍ف‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ الام‍ن‍ی‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه میتوان سیگار را ترک کرد یا اقلا "کمتر سیگار کشید
گیلی ، آلیور ؛  [ تهران ] بامداد   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۶‬,‭‌گ۹۴۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مواد مخدر
کوهن ، آلن ؛  تهران سعید محبی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌ک۸۶۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم
شهیدی ، محمد حسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌ش۸۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
کنگره پزشکی ایران ( رامسر، بیست و پنجمین :۱۳۵۵) ؛  ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌ک۷۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
کریم پور، صادق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۶‬,‭‌ک۴۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الرقابه = رقابه >علی التجاره الدولیه المشروعه للمخدرات و الموثرات العقلیه
مرکز الدراسات و البحوث ؛  ریاض اکادیمیه نایف العربیه للعلوم الامنیه   ، ۱۴۲۴ه =۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌م۴۷۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد
سجادیه ، محمدعلی ؛  تهران تایماز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹‬,‭‌س۳۷۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد
قربان حسینی ، علی اصغر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹‬,‭‌ق۵۴۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد
سمینار بررسی مسائل اعتیاد، اولین دانشگاه همدان ۱۳۶۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌س۷۵۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اتیولوژی اعتیاد
محتشمی پور، عماد ؛  تهران کمیته مطالعات و تحقیقات دانشجویی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌م۲۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بدآموزی های استعمار
مدنی ، احمد ؛  تهران ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌م۴۲۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بچه های اعتیاد :نگاهی به موقعیت اجتماعی و حقوقی کودکان والدین معتاد در ایران
کار، مهرانگیز ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳۰۹۵۵‬,‭‌ک۱۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و شخصیت =etilannosrep ta einamocixoT
برژره ، ژان ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭‌ب۴۴۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره اعتیاد
اورنگ ، جمیله ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۰۷۲‬,‭‌ف‍لا۹۲۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۸۵‬,‭‌ب۵۲۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸‬,‭‌ل۷۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد( مواد مخدر -دخانیات -الکل )
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۶۲۲۹‬,‭‌ف۲۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیگار یا تندرستی انتخاب با شماست
مشهد سازمان بهداشت جهانی   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش خود درمانیهای روحی با نگرش تازه به ترک اعتیاد
رهبرزاده ، حسن ؛  گروه انتشاراتی تکنیک و تکنولوژی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۲‬,‭ر۸۷۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( خوگرفتن )به تریاک و فرآورده های آن و سیگار
آقاپورمقدم ، رضا ؛  گیل   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲۹۳‬,‭آ۶۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6