مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍ب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -زن‍دی‍ان‌، ۱۱۶۳- ۱۲۰۹ ق‌
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵ -- . داس‍ت‍ان‌
ب‍ه‍ائ‍ی‍گ‍ری‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍ن‍گ‌ ب‍رل‍ن‌،۱۹۴۵
ف‍اطم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۳-۱۳۰۰ - خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق‌
ه‍ی‍ت‍ل‍ر، آدول‍ف‌،۱۹۴۵-۱۸۸۹
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌-۱۹۷۰-
 
پدیدآور:
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍لات‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ پ‍ی‍ت‍ر
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، گ‍ردآورن‍ده‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
 
ناشر:
راد
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
روزب‍ه‍ان‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]
م‍ه‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍خ‍ن‌
زری‍ن‌
ح‍م‍ی‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تبردار( :سردار دلیر خراسان )
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران و تاریخ
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عقاب کدات و ( خاطرات طبیب مخصوص نادر)
افراسیابی ، بهرام ؛  [تهران ] سخن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۲۲‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نبرد برلین
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران حمیدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۴۳‬,‭۰۸۶‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جن گیر
بلاتی ، ویلیام پیتر ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭‌ب۶۲۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع بهائیت ( نوماسونی )
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی
افراسیابی ، بهرام ، گردآورنده ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارثیه شوم
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنده سرگردان
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پوارو و جعبه مدرک
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌پو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی در سه پرده
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرو غمگین
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران راد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شاهد قتل
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
وقتی وجدان بیدار می شود
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارتش سری
افراسیابی ، بهرام ، ، گردآورنده ؛  سخن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قلعه پری :از کریمخان تا لطفعلیخان
افراسیابی ، بهرام ؛  [تهران ] سخن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۴‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روسها در این تاریخ
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران روزبهان [مرکز پخش ]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭۷۰۴۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۳۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شوکران نبرد
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران راد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۴۳‬,‭۰۸۶‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لیبی و تاریخ
افراسیابی ، بهرام ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۶۱‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2