مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍م‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍وف‍راس‌ ح‍م‍دان‍ی‌، ح‍ارث‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د،۳۲۰ ؟-۳۵۷ق‌
ص‍ادق‌ س‍ع‍ی‍د، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
ال‍م‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌
ال‍م‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ب‍دم‍ش‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الامیرانی فراس الحمدانی
ابوفراس حمدانی ، حارث بن سعید،۳۲۰ ؟-۳۵۷ق ؛  دمشق المتشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۹۱د‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علوم البلاغه عند العرب و الفرس ( دراسه مقارنه )
صادق سعید، احسان ؛  دمشق المتشاریه الثقافیه الایرانیه   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌س۵۵۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک