مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ادو، ژوژه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ادو، ژوژه‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دار الاداب‌
دار ال‍ع‍وده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
باهیا روایه
امادو، ژوژه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الرجل = رجل >الذی مات مرتین
امادو، ژوژه ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۶۹‬,‭۳۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زوربا البرازیلی :خیمه المعجزات
امادو، ژوژه ؛  بیروت دار العوده   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۶۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غبرییلا...قرفه و قرنفل
امادو، ژوژه ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۶۹‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۶۱‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک