مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍وی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍وی‍ان‌
خ‍ل‍ف‍ا -ت‍اری‍خ‌
ع‍م‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز،۱۰۱-۶۱ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍وری‍ه‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا ۱۳۲ ق‌
ام‍وی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -داس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍لاف‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍خ‍ت‍ارب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍ی‍د، ۱ - ۶۷ ق‌
ح‍ج‍اج‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ث‍ق‍ف‍ی‌،۴۰ ؟ق‌-۹۵ق‌
ع‍م‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز، ۶۱- ۱۰۱ ق‌ .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ام‍وی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
دج‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍د
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍د
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍روه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍روخ‌، ع‍م‍ر
رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌
ع‍ش‌، ی‍وس‍ف‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر
ش‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ره‍م‍ن‍دپ‍ور، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
خ‍ض‍ری‌ب‍ک‌، م‍ح‍م‍د
اب‍وح‍ب‍ی‍ب‌، س‍ع‍دی‌
ف‍اع‍ور، ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر، ق‍رن‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
طه‍وری‌
ف‍ی‍ض‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
ن‍ف‍ائ‍س‌ ال‍م‍خ‍طوطات‌
دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ان‍ق‍لاب‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍زه‍راء
دارل‍ج‍ی‍ل‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دار ال‍ه‍ادی‌
دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ثورات فی الاسلام
امین ، حسین ؛  دارالتعارف للمطبوعات   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الوله = وله >الامویه و الاحداث التی سبقتها و مهدت لها ابتداء من فتنه عثمان
عش ، یوسف ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۸۰۲‬,‭‌ع۶۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیره عمر بن عبدالعزیز
فاعور، علی ؛  بیروت دار الهادی   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۹۱۲/‌س‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الحجاج =حجاج >سیف الامویین فی العراق
بحرالعلوم ، محمد ؛  بیروت دارالزهراء   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ح۳۲۹/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حیاه عمر بن عبدالعزیز
شلبی ، محمود ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۰۹
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۹۱۲/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قیام نفس زکیه
قاضی ، حسن ؛  ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ق۲۴۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الدوله =دوله >الامویه
خضری بک ، محمد ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌خ۶۱۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان
نفیسی ، سعید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ن۵۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت قیام مختارابن ابی عبید ثقفی
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  قم حوزه علمیه قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۷۶/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱۰۱‬,‭‌ش۸۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف :در تواریخ خلفای و وزرای ایشان
هندوشاه بن سنجر ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجارب السلف در تاریخ
هندوشاه بن سنجر، قرن ؛  اصفهان نفائس المخطوطات   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ه۷۱۹‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<العرب =عرب >و الاسلام فی الحوض الشرقی من البحر الابیض المتوسط
فروخ ، عمر ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف۵۸۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داستان شجاعان
محمودی ، عباسعلی ؛  [تهران ] فیض   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الروایه =روایه >التاریخیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  دارلجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروان بن محمد و اسباب سقوط الدوله الامویه
ابوحبیب ، سعدی ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل نیم قرن سیاستهای تبلیغی امویان در شام
فرهمندپور، فهیمه ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف۶۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الفقهاء=فقهاء >و الخلافه فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۶۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مختار ثقفی و نهضت توابین
دجیلی ، احمد ؛  [تهران ] مرکز نشر انقلاب   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭د۳۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الصعالیک =صعالیک >فی العصرالاموی اخبارهم واشعارهم
مروه ، محمدرضا ؛  بیروت دار الکتب العلمیه   ، ۱۴۱۱ه =۱۹۹۰م =۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۰۹‬,‭‌م۶۳۳‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2